Bijbelquiz 131

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Inderdaad wordt in Jer. 31:21 gesproken over wegwijzers of merktekens in de woestijn. Veelal waren dat opgerichte stenen, soms met een verfstof gekleurd. Hiernaast een foto van moderne wegwijzers in de Negev.

De vraag van deze week:

Omdat we langzaamaan in de vakantiestemming komen/zijn, deze keer weer eens een beeldvraag. Als cryptische omschrijving: Wie stelde welke vraag op deze plek.

Tags:

13 comments

 1. Jan en Christien’s avatar

  De Heer vroeg aan Elia bij de berg Horeb: “Wat doet gij hier?” (1 Kon. 19)

 2. Dennis’s avatar

  Misschien nog een leuke noot op de vraag van vorige week.
  Ik hoorde gister op de radio, dat ze een wegwijzer in zuid-Afrika, een padpredikant noemen. Zo is een predikant voor ons ook een wegwijzer.

 3. Mischa’s avatar

  David: ‘Wie geeft me wat te drinken uit de waterput in de poort van Betlehem?’ (als hij zich verschanst in de bergen).

  Maar meer waarschijnlijk zei David dit: Waarom luistert u [Saul] naar de woorden van de mensen die zeggen: Zie, David wil u kwaad doen?

  PS: Dit antwoord is ook van Sandra, die zei de 2e optie.

 4. miss terious’s avatar

  Is het niet handiger om de reacties niet al te kunnen zien voor de week verstreken is? :)

 5. miss terious’s avatar

  God stelde Elia bij de berg Horeb de volgende vraag.

  1 Kon 19,9

  Hij kwam daar bij een spelonk, waar hij overnachtte. En zie, het woord des HEREN kwam tot hem en Hij zeide tot hem: Wat doet gij hier, Elia?

 6. JP vd Giessen’s avatar

  In dit geval is het misschien wel handig om de reacties te kunnen zien, want tot nu toe heeft niemand het goede antwoord gegeven ;)

 7. miss terious’s avatar

  Ok:) dan denk ik verder

 8. miss terious’s avatar

  deze?

  Ex 17:4 Toen riep Mozes luide tot de HERE en zeide: Wat moet ik met dit volk doen? Nog een ogenblik en zij gaan mij stenigen!

  5 Daarop zeide de HERE tot Mozes: Ga vóór het volk uit en neem enige van de oudsten van Israël met u; neem ook de staf waarmee gij de Nijl geslagen hebt, in uw hand en ga heen. 6 Zie, Ik zal daar vóór u op de rots bij Horeb staan; dan zult gij op de rots slaan en daaruit zal water te voorschijn komen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed alzo voor de ogen van de oudsten van Israël.

 9. Wilco’s avatar

  Volgens mij zie ik graven bij de ingang van de grot?
  Jeremia 7:11
  Is dan dit huis, dat naar Mijn Naam genoemd is, in uw ogen een spelonk der moordenaren? Ziet, Ik heb het ook gezien, spreekt de HEERE.

 10. Wilco’s avatar

  Zacharia 4:7
  Wie zijt gij, o grote berg?

 11. Jan en Christien’s avatar

  Banias (Caesarea Filippi) grot waar Jezus aan Zijn discipelen vroeg: “Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is?” (Mat. 16:13)

 12. miss terious’s avatar

  Isaak vroeg : Hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? bij de berg (in) Moria.

  (Gen 22:2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen, die Ik u noemen zal.

  7 Toen sprak Isaak tot zijn vader Abraham en zeide: Mijn vader, en deze zeide: Hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: Hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer?)

 13. JP vd Giessen’s avatar

  Het antwoord is hier te vinden.

Comments are now closed.