Religies

You are currently browsing articles tagged Religies.

Zijn gehemelte is een en al zoetheid,
alles aan Hem is geheel en al begeerlijk.
Zo is mijn Liefste, ja, zo is mijn Vriend,
dochters van Jeruzalem!

Hooglied 5:16 (HSV)

In een reactie per email over mijn serie van Hooglied kreeg ik het verzoek om ook bovengenoemd vers te behandelen waar Mohammed bij name wordt genoemd en dat hieruit blijkt dat de koran waar is omdat hierin staat dat Mohammed wordt voorspeld in de Joodse en Christelijke geschriften. Gelukkig had de persoon als bewijs de link van OverIslam.nl bijgevoegd, anders had ik het nooit uit dit vers gehaald. Voor het gemak citeer ik de bewijsvoering van deze site:

De Profeet Mohammed (saws) wordt genoemd bij naam, in Hooglied 5, vers 16:

Hikko Mamittakim we kullo Muhammadim Zehdoodeh wa Zehraee Bayna Jerusalem.

“Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn Liefste; ja, zulk een is mijn Vriend, gij dochters van Jeruzalem!”

In de Hebreeuwse taal wordt ‘im’ toegevoegd uit respect. Op dezelfde manier is ‘im’ toegevoegd achter de naam van de Profeet Mohammed (saws), zo wordt het Muhammadim. In de Nederlandse vertaling hebben ze zelfs de naam van de Profeet Mohammed (saws) vertaald, als mijn Liefste, maar in het Hebreeuwse Oude Testament, is de naam van de naam van de Profeet Mohammed (saws) nog steeds aanwezig.

Zoals ik al zei, ik had het er zelf nooit uitgehaald, in het Hebreeuws zien we het volgende:

חִכֹּו֙ מַֽמְתַקִּ֔ים וְכֻלֹּ֖ו מַחֲמַדִּ֑ים זֶ֤ה דֹודִי֙ וְזֶ֣ה רֵעִ֔י בְּנֹ֖ות יְרוּשָׁלִָֽם׃

ḥikwō maməṯaqqîm wəḵullwō maḥămadîm zeh ḏwōḏî wəzeh rē‘î bənwōṯ yərûšālāim:

Waarbij ik het desbetreffende woord in rood heb afgedrukt. Zoeken we in een woordenboek dan zien we als eerste dat het woord het meervoud is van maḥmad “verlangen, wenselijk ding, kostbare object” (H4261; HALOT 570 s.v. מַחְמָד 1; BDB 326 s.v. מַחְמַד). Dat het een meervoudsvorm is komt omdat het poëzie is en het woord parallel is met het eerdere mamtaqqîm “zoetheid” en beiden als superlatieven worden gebruikt, vandaar dat in de vertalingen het wordt weergegeven met “Zijn gehemelte is een en al zoetheid, alles aan Hem is geheel en al begeerlijk“.

Maar het werd toch vertaald met mijn Liefste, lazen we in de islamitische bewijsvoering? Dat klopt, maar dat zijn de twee volgende woorden zeh ḏwōḏî “mijn liefste”, blijkbaar hebben ze deze woorden verwisseld. Nu zou ik hier kunnen stoppen, maar er blijft nog één vraag openstaan, nl. wie is dan zo begeerlijk. Degenen die mijn serie tot nu toe hebben gevolgd weten dat de Sulammitische vrouw aan het woord is en haar geliefde in geuren en kleuren beschrijft en dat deze geliefde niemand anders is dan koning Salomo. Ik kan dan ook niet anders dan constateren dat er geen bewijsvoering is dat in dit gedeelte over iemand anders wordt gesproken en zeker niet over iemand die pas een millennium later zou worden geboren.

Tags: ,

Ieder jaar valt het me weer op dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan vasten. Had ik een paar jaar geleden hier al eens over geschreven en me toen al afgevraagd of het zo uitzonderlijk was. Deze keer vroeg ik me af waarom het steeds meer wordt opgedrongen, want waarom zou ik als christen me bezig houden met een voor mij niet relevant feest, waarom zou ik zoals vandaag tijdens een gesprek met een moslim naar voren kwam moeten vasten om daarmee tolerant te zijn ten opzichte van de moslims. Dit werd gezegd toen ik tijdens het tanken een dropje bij de balie pakte.

In ieder geval ik gaf als tegenargument, of hij dan bereid was om eens te vasten zoals sommige christenen doen. Want er zijn verschillende christenen, waaronder ook ik, die meerdere dagen (dag EN nacht)  lang vasten. Ik ken enkelen die dit soms wel 40 dagen doen. Als antwoord kreeg ik dat het een zonde was om op een christelijke manier te vasten. Helaas kon hij hiervoor geen tekst in de Koran aanwijzen, waardoor het bij mij de indruk wekte dat het een non-argument is.

Ik stelde dan ook als tweede argument, dat daar hij geen redenen kon aanwijzen, het niet minstens zo tolerant was om op een christelijke manier te vasten. Hij gaf als antwoord dat het niet respectvol was van mij om zoiets van een moslim te vragen. Hiermee beëindigde ons gesprek, omdat zowel hij als ik begrepen dat we er niet uit zouden komen en we beiden op tijd bij onze afspraken moesten zijn.

Maar in de auto blijf je toch even hierover nadenken en ik moet zeggen dat het zeer intolerant overkomt om in een niet moslim land in een zeer christelijk dorp (ik tankte in de Bible Belt) zomaar iemand aan te spreken dat hij een dropje pakt. En het komt mij nog intoleranter over, dat hij niet eens kan verwoorden waarom dit zo moet en zelf niet eens bereid is om te vasten zoals anderen dat doen. En dan als argument gebruikt dat het onrespectvol is om zoiets te vragen. Bij mij komt na zo’n belevenis het “suikerfeest” wel heel zuur en onverteerbaar over, met als enige conclusie dat de tolerantie bij dit soort moslims wel erg ver te zoeken is.

Als ik de eerstvolgende keer weer ga vasten, dan ga ik dat niet aan de grote klok hangen, ik ga niemand vertellen waarom ik dat overheerlijke dropje bij het tankstation niet neem en ik zal zeker niet verlangen dat moslims respectvol mee moeten doen. Nee ik zal me eerder aan de tip houden die in Mattheüs 6:16-18 wordt genoemd: Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie,  zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Tags: , ,

In de Rooms Katholieke kerk heeft de persoon Maria altijd al een vooraanstaande plaats ingenomen, maar de laatste tijd lijkt het erop dat ook in Protestantse kerken Maria steeds belangrijker wordt. Op protestant.nl stond een interview van Jos van Oord met Ingelies Vermeulen waar deze suggereert dat Maria onze moedergodin is.

‘Maria brengt zoveel goeds met zich mee aan tradities, gebeden en liederen. Dat kan alleen maar bijdragen aan spiritueel geloven,’ zegt Jos van Oord. ‘De nieuwe spirituele gelovige mens zoekt mystiek, contemplatie, devotie en inkeer. Maria kan daarbij helpen. In een kapel in Maastricht zag ik mensen totaal tot inkeer komen voor een veelkleurig beeld van Maria. Zelf geef ik de voorkeur aan een sobere versie, maar die beelden spreken veel mensen aan.

Het is opvallend dat terwijl Maria altijd verwijst naar God (cf. Lukas 1:46), moderne (feministische) theologen hieraan voorbij willen gaan en Maria als de vrouwelijke tegenhanger van God wil zien. In plaats van de Bijbel als basis te nemen voor hun geloof zoeken ze hun spiritualiteit liever in de mystiek of in een zichtbaar iets als een veelkleurig beeld dat door mensen is gemaakt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit soort zoektochten leiden tot een nieuw niet christelijk geloof, waarbij het gevaar zeer groot is dat (het beeld) Maria de plaats inneemt van Jezus. Op een discussieforum las ik zelfs de opvatting “God via Maria”, wat een drogreden is daar in de Bijbel door Jezus zelf wordt gezegd “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.” (Johannes 14:6)

Het is dan ook belangrijk, zoals ik al eerder zei, de Bijbel als basis te nemen en dit soort nieuwerwetse ideeën daaraan te staven. Alleen dan kun je toetsen of iets christelijk is of niet.

Tags: , , ,

Beëlzebul

Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: ‘Hij is bezeten door Beëlzebul,’ en: ‘Dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven.’

Markus 3:22 (NBV)

De naam Beëlzebul of Beëlzebub wordt in het Nieuwe Testament vaak vereenzelvigd met de aanvoerder van de demonen, nl. Satan. In het Oude Testament is het de Filistijnse afgod Baal-Zebub wat betekent “de heer van de vliegen” en hoewel sommige geleerden twijfelen over de correcte interpretatie van de naam, is het interessant dat er hier een connectie is tussen vliegen en demonen.  Vaak kunnen vliegen, muggen en ander vliegend ongedierte je op een warme dag gek maken en zou het kunnen zijn dat de farizeeën deze opvliegende personen zagen als door demonen bezeten? Of zagen ze een relatie omdat vliegen vaak op dode lichamen zitten, of was hij de Filistijnse interpretatie van de Griekse god Apomuios die de vliegen van het offerdier verjoeg?

Het zijn maar een paar overwegingen naar aanleiding van een mailtje die ik vanochtend kreeg van iemand die vannacht tot het uiterste werd getergd door een mug en met deze formulering kwam:

Beelzebug (n.): Satan in the form of a mosquito, that gets into your bedroom at three in the morning and cannot be cast out.

Tags: , , ,

Besnijdenis

Toen ik de laatste keer schreef over kosher slachten, uitte ik mijn zorg dat het niet lang zou duren voor ook andere Joodse rechten aangepakt zouden worden. Toen ik vanochtend het laatste artikel op de humoristische blog van Dry Bones las, zag ik dat in San Francisco een wet onder behandeling is om de besnijdenis van jongens te verbieden. Ook hier niet wetenschappelijk onderbouwd, voorbijgaand aan de hygiënische aspecten en natuurlijk op de achtergrond allerlei antisemitische motieven. Ik zou zeggen lees het artikel en geniet van de bijbehorende cartoon.

Circumcision

Tags: , , , ,

De kogel is eindelijk door de kerk, onverdoofd slachten wordt verboden. Weliswaar is er een compromis voorstel dat men eventueel ontheffing kan aanvragen als blijkt dat een bepaalde vorm van onverdoofd slachten niet meer dierenleed veroorzaakt als verdoofd slachten, maar dit is zo’n holle frase dat we ervan uit kunnen gaan dat Joden niet meer kosher mogen slachten.

Het gehele proces heeft bij mij een groot aantal vragen doen oprijzen.

  1. Op basis van welke wetenschappelijke feiten baseert de overheid dat onverdoofd slachten zoals dat bij de Joden gebeurt meer dierenleed veroorzaakt dan verdoofd slachten. Het enige onderzoek waar naar wordt gerefereerd is dermate slecht dat niet opnieuw gecheckt kan worden of de bevindingen terecht zijn. Het ziet er dan ook naar uit dat het grootste deel van de politici zich laten leiden door gevoelens en niet op wetenschappelijke feiten. Ik vraag me dan ook af of deze politici die zich door gevoelens laten leiden wel capabel zijn om een land te regeren.
  2. Het is uitermate vreemd dat de Joden nu zelf moeten bewijzen dat kosher slachten niet dieronvriendelijker is dan verdoofd slachten. Daarmee criminaliseren de politieke partijen een specifieke bevolkingsgroep en schuiven ze hun eigen verantwoordelijkheid van het terdege onderzoeken of een nieuwe wet op waarheid berust van zich af.
  3. Het lijkt mij dat als deze wet er doorkomt ook de grondwet, die de basis is voor alle andere wetten, moet worden aangepast. De grondwet op vrijheid van geloof moet aangepast worden, daar Joden niet meer volgens hun geloof ritueel mogen slachten. Indien dit niet gebeurt, betekent dat de overheid zich niet meer baseert op de Nederlandse democratische grondbeginselen. Dit baart mij grote zorgen, daar de politici dus lak hebben aan de grondbeginselen van de Nederlandse democratie.
  4. In de hele discussie is geen woord gerept over het vele dierenleed tijdens het leven van het dier, maar zich richt op de laatste minuut. Deze discussie komt mij dan ook zeer hypocriet over.
  5. Nu de geloofsvrijheid van de Joden wordt aangetast, vraag ik me af of hiermee niet het hek is opengezet om andere rituelen, zoals de besnijdenis en het eeuwige grafrecht, te verbieden.
  6. Tot slot, verbaas ik me zeer dat de politici zoveel om dieren geven, dat het er op lijkt dat die belangrijker zijn dan mensen. In een periode van een crisis, zoals we die nu meemaken, lijkt het mij zinvoller dat ze zich bezig houden met belangrijke zaken en niet met dit soort ideologische problematiek waarmee een land niet wordt gered. Daarnaast als onze regering zoveel van dieren houdt, waarom lieten ze wel de afgelopen winters bewust koeien in de Oostvaardersplassen een hongerdood sterven.

Ik ben er op tegen dat dieren mishandeld worden en in de Bijbel zijn genoeg aanwijzingen te vinden dat we voor dieren moeten zorgen. Maar ik verwacht dat als er wetgeving komt, deze nauwkeurig en na gedegen wetenschappelijk onderzoek tot stand komt en niet zoals nu door suggestieve filmpjes en suggestieve radiospotjes die andersdenkenden als criminelen afbeelden.

Tags: , , ,

TIP: Theodor

Tags: , ,

De laatste tijd valt me op hoeveel moeite christenen hebben met andere godsdiensten. Er worden hele synodes belegd door kerken om maar een antwoord te geven hoe de verhouding is van het christendom met andere godsdiensten. In deze conclusies valt het dan ook op hoe huiverig men is om erop te wijzen dat andere godsdiensten totaal afwijkend zijn t.o.v. het christendom.

Bernard Reitsma heeft een nota voor de PKN geschreven over de islam en na de eerste kritiek haastte hij zich te zeggen dat “Die formuleringen gaan we beter verwoorden. We zullen de overeenkomsten tussen christendom en islam versterken en aanvullen”. Wat me opviel in deze kritiek is dat er weinig aandacht wordt besteed hoe de Bijbel omgaat met deze vreemde godsdiensten, maar dat men meer geïnteresseerd is in de ideologieën van deze godsdiensten.

Eigenlijk is de houding van deze critici dezelfde als die van de Atheners, deze vereerden ieder godenbeeld welke maar in de stad te vinden was, om niet te vergeten de vele filosofische ideologieën die men daar had. Kijken we naar de reactie van Paulus toen hij in deze stad aankwam dan lezen we “hij raakte hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad” (Hand. 17:16) en zijn eerste reactie is om de mensen die in God geloven hierop aan te spreken (vs. 17). Als de bewoners van Athene merken dat Paulus over een God spreekt die afwijkend is dat de hunne, stellen ze hem de vraag “Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen?” (vs. 19).

Een geweldige gelegenheid voor Paulus om zijn standpunten te behandelen, en we zien dat hij niet zoals tegenwoordig veel christenen samen met de aanhangers van die andere godsdiensten gaat bidden, ook zien we niet dat hij gaat zoeken naar de eventuele overeenkomsten tussen het christendom en die andere godsdiensten, nee hij begint op een uitdagende maar respectvolle manier te wijzen op wat zij missen “Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: “Aan de onbekende god”. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen” (vs 22-23). Vervolgens zien we dat hij zonder concessies aan Gods Woord begint het Evangelie uit te leggen en roept “de mensen op om een nieuw leven te beginnen” (vs. 30).

We zien dat Paulus helemaal geen dialoog aangaat, wel gaat hij in de discussie om Gods Woord te verdedigen EN de anderen te overtuigen om christen te worden.

Tags: , , ,

Bahai tuinen

Dit artikel is onderdeel van een reeks, hoe je een archeologische vakantie kan beleven in Israël. Deze reis zal door een paar vrienden van mij, die voor het eerst naar Israël gaan, in februari worden gemaakt. Voor een compleet overzicht van de reis die ze willen maken, inclusief kaart zie hier.

Als je van tuinen houdt dan is de tempel van de Bahai en plek waar je kan genieten. Het Bahá’í geloof, waarvan verschillende heilige plaatsen in Israël te vinden zijn, ontstond in Perzië in het midden van de 19de eeuw, toen oprichter Mirza Husayn Ali, ook wel genoemd Bahá-u’lláh (Glorie van God) begon met het prediken. Vanwege zijn geloof werd de Bahá-u’lláh verbannen naar Israël, wat in die dagen gelijk stond aan verbanning. Hij is daar gestorven en zijn tombe, in Haifa, is tegenwoordig een van de belangrijkste heiligdommen. De 19 tuinen die naar het graf opstijgen zijn een genot voor het oog.

Bahai tuinen, Haifa

Tags: , , ,

Voor hen die mijn vorige stukje niet hebben gelezen, adviseer ik dit eerst te doen.

Een veel gehoorde constatering is dat de naam Allah voorkomt in de Bijbel, echter is dit zo? De moslim jihadist Ahmed Deedat heeft ontdekt dat dit het geval is, echter wat is zijn ontdekking? Het is de aanwezigheid van de Hebreeuwse woorden elohim, elah en el in een voetnoet van een oude uitgave van Scofields Bijbel met kanttekeningen. Ik citeer: “Do you see the words : YA-HUWA ELOH-IM? Place your left hand index finger on the first two letters “YA” meaning oh! and the other index finger on the “IM” a plural of respect. What you now have remaining in Huwa Eloh or Huwa Elah. El in Hebrew means god, and Elah or Eloh also stands for the same name – god. Therefore, “Huwa el Elah” or HUWA ‘L LAH, which is identical to the Quranic expression – Huwal lah hu (meaning : HE IS ALLAH) of the verse QUL HUWAL LAH HU AHUD (“Say: He is Allah the one and only.”) (112:1). The above exercise proves that El, Elah, Elohim are not three distinctly different words. They all represent the single Arabic word Allah. This is not my wishful thinking. You should see the first page of the English Bible (i.e. Genesis 1:1) edited by Rev.C.I. Scofield, D.D., with his Bible Commentary.{What is His name?, Hfd 4}

De Hebreeuwse woorden אלוה “Eloah”, אלוהים “Elohim” zijn inderdaad afkomsting van het woord אֵל “El”. De naam ‘El is een van de oudste Semitische benamingen voor een godheid in het algemeen. In het Phoenicisch en Arabisch ‘El, in het Aramees ‘Alah, in het Akkadisch, ilu(m) en in meervoud ilu, ilanu wordt gebruikt voor elke individuele god en voor heilige wezens in het algemeen (dus ook demonen), maar wordt niet gebruikt als een persoonlijke naam van een god.{J. Heise, p. 81; Encyclopaedia Judaica, Vol. 7 p. 674-675. } In het Ugaritisch wordt il vaker gebruikt als de persoonlijke naam van de allerhoogste god el dan het meer algemene zelfstandige naamwoord “god” (mv. ilm; vr. ilt). In de Ugaritsche mythologie is El het hoofd van het Cana’anitische pantheon, de aartsvader van de overige goden en godinnen, de schepper van de Aarde en alles wat daarop is; maar verder verdwijnt hij naar de achtergrond en speelt een bijrol in de diverse mythen.

De betekenis van de, in de Semitische talen zeer verbreide, stam ‘el is verschillend uitgelegd en verklaard. De meest geaccepteerde betekenis is “macht”, “sterkte”, “held” {Gesenius, p. 45}, afgeleid van het werkwoord אֵל, “sterk zijn”, “machtig zijn”. Bijvoorbeeld in Ez 31: 11 wordt het gebruikt voor Nebuchadnezar als “machtigste der heidenen” en in Jes. 9:5 אֵל גִּבּוֹר “machtige held” (in de context van de komende Messias, vaak vertaald met “Sterke God”) en in een zelfde betekenis Ez. 32: 21 אֵלֵי גִבּוֹרִים, “De machtigste der helden” Het woord El geeft dus macht en authoriteit weer en in dit verband zegt John P. Lange: “Power, greatness, vastness, height, according as they are represented by the conceptions of the day, carried to the fullest extent allowed by the knowledge of the day; this is the ideal of El and Elohim, as seen in the etymological congruity of the epithets joined to those in Genesis.” {John P. Lange, I, p 109n} Hieruit blijkt dat de oorspronkelijke betekenis niet alleen macht of sterkte was, maar geeft ook aan dat het “controle over iets” hebben betekent, of zoals Walther Eichrodt verwoord: “It is worth noting that whichever of these meanings we adopt stresses the distance between God and man. In this they are in basic conformity with the basic characteristic of the Semitic concept of God, namely, that what is of primary importance is not the feeling of kinship with the deity, but fear and trembling in the face of his overwhelming majesty. Another point which it is necessary to remark is that they do not identify the Godhead with any natural object, but describe it as the power which stands behind Nature, or the overruling will manisfested in it.” {W. Eichrodt, p. 179}

De lezer zal opgemerkt hebben dat het woord elah nog niet is genoemd, dit komt omdat dit een geheel andere betekenis heeft, אֵלָה betekent in de eerste instantie “terebinth”, soms ook wel (foutief) vertaald met “eik”. {Gesenius, p. 47} Het is een zelfstandig naamwoord, of correcter een gesloten morfeem; dat is een in zichzelf volledig grammaticale eenheid. De enige wijze waarop dit woord geassocieerd kan worden met een godheid is dat het een teken van kracht is, in deze context waren terebinthen veelal “heilige bomen” waar allerlei afgoden mee werden vereerd. Het moge duidelijk zijn dat Ahmed Deedat dit laatste woord verkeerd heeft opgevat.
Echter is Allah afgeleid van אֵל “El”? In het Hebreews wordt “El” gebruikt om naar God te verwijzen, bijvoorbeeld in de naam Eli עלי “mijn God is verheven”. Wanneer אלי geschreven wordt dan betekent het “mijn God”. Nu kan A.Deedat stellen dat “Eli” dezelfde klank heeft als “Allah”, maar de jod י is geen deel van het woord maar een achtervoegsel. Toen Jezus aan het kruis uitriep “Eloi” zei Hij niet “God, God” maar “Mijn God, Mijn God”. Als we nu gaan kijken naar het woord الله “Allah” dan blijkt dat deze is samengesteld uit de Arabische woorden al “de” en ilah “god”. Verdere bewijsvoering is dat een van de belangrijkste heidense (maan)godinnen van het pre-Islamitische Arabië, Allat (al + ilah + at, of ‘de godin’) kan worden geciteerd als de vrouwelijke linguistische tegenhanger van het grammaticale mannelijke Allah. Het woord Allah is dus een afgekorte titel, met als betekenis ‘de god’ en geen naam. Om die reden vertalen niet-Moslim geleerden Allah direct in het Nederlands als ‘god’; Dit verklaard ook waarom Arabische Joden en Christenen vrij naar God verwijzen als God.

In de Bijbel is יְהוָה “YHWH” de Naam van God, daarnaast zijn verschillende andere (omschrijvende) namen te vinden (Zie De namen van God voor meer informatie), echter nergens vinden we een naam als Allah hiertussen. Nu wil het geval er in Arabië verschillende pre-Islamitische inscripties zijn gevonden met de naam Allah. In de 19de eeuw gingen Amaud, Halevy en Glaser naar zuid Arabië en groeven duizenden Sabean, Minaean, en Qatabanian inscripties op, welke respectievelijk zijn vertaald. Gedurende de vijftiger jaren van de vorige eeuw onderzochten Wendell Phillips, W.F. Albright, Richard Bower en anderen Qataban, Timna, en Marib (de oude hoofdstad van Sheba), waarbij duizenden inscripties werden gevonden. Op verschillenden wordt melding gemaakt van een eredienst aan de “dochters van Allah”. Deze 3 dochters, اللات al-Laat, العزى al-Uzza en منواة Manat worden regelmatig samen genoemd met Allah de Maan-god vertegenwoordigd door een wassende maan boven hen. De archeologische bewijsvoering demonstreerd dat de dominante religie van Arabië een cultus van de Maan-god was.

al-Laat, al-Uzza en Manat, de dochters van Allah

Manat op een bronzen tablet uit Mileiha

Dit wordt door de koran bevestigd in de zogeheten ‘duivelsverzen’ Sura 53: 19-23: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى Hebt gij gezien Laat en Uzza, en een ander, de derde, Manat? Dezen zijn de verheven ‘gharaniq’. {‘Gharaniq’ zijn Numidische kraanvogels, waarvan men geloofde dat zij de hoogstvliegende vogels waren} Waarlijk mag men op hun tussenkomst (bemiddeling) hopen.
In de Bijbel wordt nergens gesproken over dochters van God. Daarnaast staat nergens in de Bijbel dat God gelijk is aan de maan, wel dat Hij de Schepper is van de maan. Het moge duidelijk zijn dat de God van de Bijbel niets te maken heeft met de afgod Allah, welke in het pre-islamitsche tijdperk een maangod was binnen het arabische pantheon en vereerd werd bij de terebinten (‘heilige bomen’).

Tags:

« Older entries