God (vuur van)

Zie ook: God, Godheid, Vuur (vd hemel),

Het vuur van God (Hebreeuws אֵשׁ־אֱלֹהִים֙) is een aanduiding van het oordeel dat God over mensen velt.

Inhoud

Bijbel

Het vuur van God is meer dan alleen de bliksem, omdat het Hebreeuws hier een apart woord voor heeft (Robert Fyall, p. 102).

Doop van vuur

Johannes de Doper zegt tijdens een van zijn toespraken dat Degene na hem (=Christus) zal dopen met de Heilige Geest en vuur. (Mat. 3:11; Luk. 3:16). Veel hedendaagse christenen denken dat deze doop een en het zelfde is, echter uit de context blijkt dat hier over twee verschillende dingen wordt gesproken. In de volgende verzen wordt nl. de vergelijking getrokken met een dorsvloer waar het tarwe wordt gezuiverd van het kaf. Vervolgens wordt het tarwe verzameld in Zijn schuur, terwijl het kaf wordt verzameld op een hoop en met een onuitblusselijk vuur zal worden verbrand (Mat. 3:12; Luk. 3:17).

Christus is gekomen met een duidelijke opdracht, degenen die in Hem geloven zullen gered worden (Joh. 3:16), maar degenen die niet geloven zijn reeds geoordeeld (vs. 18). Dat is dan ook wat wordt bedoeld als Christus zegt: "Ik ben gekomen, om vuur op de aarde te werpen" (Luk. 12:49). Vandaar dat de apostel Paulus zegt: "Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn" (2 Thes. 1:8) en "Want onze God is een verterend vuur" (Heb. 12:29).

De enige keer dat het lijkt dat er positief wordt gesproken is bij de uitstorting van de Heilige Geest: "En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur" (Hand. 2:3), echter als eerste staat hier "als" dus er was geen echt vuur en ten tweede is dit een teken, net zoals ook het geluid van de wind (terwijl die er niet was) een teken was. We mogen dit dan ook niet vergelijken als een doop van vuur.


Aangemaakt 15 augustus 2005, laatst gewijzigd 7 juli 2019


Koop nu