Dieren (hiernamaals)

Zie ook: Beeldbank, Dieren (dode), Dieren / Fauna,

Een bekende vraag (meestal afkomstig van kinderen) is waar gaan gestorven dieren naar toe, en of er in het hiernamaals ook dieren zijn.

Inhoud

Bijbel

Een bekende tekst die vaak wordt aangehaald als het gaat over waar dieren heen gaan na hun sterven is "Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde?" (Pred. 3:21).

Hierbij doet zich de vraag voor wat wordt bedoeld met "de adem". Het gebruikte woord רוּחַ H7307 heeft de betekenis van "wind, adem, geest" en kan in dit kader onder andere worden opgevat als de "geest van een levend wezen" (cf. Gen. 6:17; 7:15, 22). Waarbij mogelijk zelfs aan de ziel van een levend wezen gedacht kan worden. Veelal wordt dan als tegenargument aangehaald dat dieren redeloos zijn (Ps. 32:9; 73:22) en derhalve geen ziel kunnen hebben, echter uit andere teksten blijkt dat dieren wel een ziel hebben (Gen. 1:20, 24, 30; 2:19; 9:5ev.; Lev. 11:10; etc.). Een interpretatie waar de ziel van mens en dier heengaat is dan ook niet strijdig met de tekst.

Aan de andere kant kan deze tekst ook gewoon letterlijk worden opgevat als "het ademen van een levend wezen". In dat geval is het een fysieke beschrijving hoe een wezen sterft. Mensen op een sterfbed liggen veelal op hun rug en blazen de "laatste adem" naar boven, terwijl stervende dieren meestal met hun kop naar beneden gericht liggen en hun "laatste adem" naar beneden blazen. Als dit wordt bedoeld, dat zegt dit niets over de toestand van mens en dier na hun sterven.

Op basis van alleen deze tekst is het dan ook niet mogelijk om te bepalen wat er met dieren gebeurt na hun sterven. Nu zijn er ook andere teksten die over de eindtijd of het hiernamaals in combinatie met dieren gaan. Zo lezen we in Hosea 2:17 "En Ik zal te dien dage een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte des aardbodems; en Ik zal den boog, en het zwaard, en den krijg van de aarde verbreken, en zal hen in zekerheid doen nederliggen".

Ook teksten in Jesaja doen vermoeden dat er in het hiernamaals dieren zijn, zo lezen we in Jesaja 11:6-8 "En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen te zamen weiden, haar jongen zullen [te zamen] nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den basilisk." en in Jesaja 65:25 "De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijze der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen noch verderven op Mijn gansen heiligen berg zegt de HEERE."

Mogelijk kan zelfs een tekst als "alle vlees zal de zaligheid Gods zien" (Jes. 40:5; Luk. 3:6) worden betrokken op de dieren (cf. Ps. 36:7). Temeer als we dit vergelijken met Paulus die schrijft dat de hele schepping zucht onder de vloek van de zonde (dus incl. de dieren) en worden bevrijd van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid (Rom. 8:19-23). Hieruit mogen we opmaken dat er een connectie lijkt te zijn met dieren en het hiernamaals en dat ook dieren van deze vergankelijkheid worden bevrijd. Is deze connectie er niet dan is dus blijkbaar niet de gehele schepping daarvan bevrijd en derhalve ook niet de dieren. In dat geval zijn de dieren in de hierboven genoemde Bijbelteksten andere dieren.


Geschiedenis

Ook in andere culturen en religies heeft men zich beziggehouden wat er met dieren na hun sterven gebeurd. Zo zijn er in Egypte vele gemummificeerde en gebalsemde dieren gevonden. In het museum van Caïro staat een kalkstenen sarcofaag van farao Tutmoses' huiskat Ta-Mioe en waaruit blijkt dat de kat op deze manier haar baasje vergezelde naar het hiernamaals.


Aangemaakt 15 juli 2007, laatst gewijzigd 19 juli 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!