Eastern Lightning, Kerk Almachtige God

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Dwaalleringen, Lijst bekende sekten, Sekte,

Eastern Lightning (Chinees 东方闪电 Dōngfāng Shǎndiàn), in het Nederlandstalig gebied bekend onder Kerk van Almachtige God, Kerk Almachtige God, of Kerk van de Almachtige God, is een Chinese religieuze organisatie welke in 1991 is ontstaan. Aanhangers noemen zichzelf eerder lid van de "Kerk Almachtige God" (Chinees 全能神教会 Quánnéng Shén Jiàohuì).

Inhoud

Ontstaan

In 1989 en daarna was er een opleving binnen de christenen van de onafhankelijke Huiskerk in China, waarbij een jonge vrouw, Yang Xiangbin (geboren 1973), regelmatig de diensten bezocht en de incarnatie van Jezus zou zijn (M. Introvigne, “Sinicization” of Religion and Xie Jiao in China: The Case of the Church of Almighty God, p. 9). Onder degenen die haar accepteerden was de voorganger Zhao Weishan waarvan algemeen wordt aangenomen dat hij in 1991 de sekte oprichtte. De benaming Eastern Lightning is afkomstig van Mattheüs 24:27 "Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen" en wordt als onderbouwing gebruikt dat Jezus in China terugkomt en deze vrouw is.

Binnen China behoren religieuze groeperingen te worden erkend door de regering. De Kerk van Almachtige God is niet erkend en wordt als xie jiao (= criminele religieuze sekte) bezien en wordt om die reden vervolgd (PierLuigi Zoccatelli, "Anti-Cult Campaigns in China and the Case of The Church of Almighty God: An Introduction" in The Journal of CESNUR, Volume 2, Issue 1, January—February 2018, p. 6).

In de jaren 90-tig vluchtte Zhao Weishan onder een vervalst paspoort naar de Verenigde Staten en kreeg in 2000 politiek asiel (D. Aikman, p 242; J. Kindopp, p. 141) en zette vandaar zijn missiewerk voort.


Terminologie

De benaming Dōngfāng Shǎndiàn "Bliksem in het Oosten" (Chinees 东方闪电, Engels Eastern Lightning) van 东方 Dōngfāng "oosten" en 闪电 Shǎndiàn "bliksem", is afgeleid Mattheüs 24:27. Uit de context van dit hoofdstuk blijkt dat het een verkeerde interpretatie is dat Christus in het oosten (= China) zal terugkomen.

Later noemden zij zich Quánnéng Shén Jiàohuì (Chinees 全能神教会) "Kerk Almachtige God" van 全能 Quánnéng "Almachtig", 神  Shén"God" en 教会 Jiàohuì "kerk".

Het Chinees kent geen lidwoorden (Wikipedia, Chinees maatwoord), derhalve noemde de sekte zichzelf in eerste instantie in Nederland "Kerk Almachtige God" en niet veel later "Kerk van Almachtige God". Omdat dit vreemd overkomt en journalisten vaak niet weten dat lidwoorden niet worden gebruikt ziet men in de media dat ze vaak worden omschreven als "Kerk van de Almachtige God".


Leerstellingen

Hun religie kunnen we opvatten als een vorm van syncretisme tussen het christendom en een aversie tegen het atheïsme welke door de communistische Chinese regering wordt voorgestaan. Dit kenmerkt zich dat ze het christendom en de Bijbel niet afwijzen, maar daarop voortborduren.

Jezus Christus

Zij leren dat Christus gereïncarneerd is in een 30-jarige Chinese vrouw die Yang Xiangbin heet (Ryan Turner, What is Eastern Lightning?; CNN, 3 feb. 2015; Trouw, 3 feb. 2015). Hoewel ze hierover in hun geschriften zelden schrijven, benadrukken zij wel dat "De Kerk van Almachtige God is tot stand gekomen vanwege de verschijning en het werk van de vleesgeworden Almachtige God van de laatste dagen." (KingdomSalvation.org, Hoe is De Kerk van Almachtige God tot stand gekomen?). Zij stellen dat God in een nieuwe vorm is teruggekeerd en dat net als "Tweeduizend jaar geleden, toen Jezus vlees werd, werd Hij vervolgd en gearresteerd door de Romeinse overheid en het Joodse geloof. Tenslotte werd Hij gekruisigd. Sinds God in de laatste dagen in China terugkeerde in het vlees om het werk van het oordeel te verrichten, is Hij wreed vervolgd en opgejaagd door de CCP. [=Chinese regering]" (KingdomSalvation.org, De oorsprong en ontwikkeling van De Kerk van Almachtige God). Verder wordt gesteld dat, in tegenstelling tot wat in Handelingen 1:11 staat, Jezus "is niet afgedaald onder degenen die zozeer naar zijn terugkeer hebben verlangd en Hij is niet rijdend op een witte wolk aan alle mensen verschenen. Hij is al aangekomen, maar de mens kent Hem niet en weet niet van Zijn komst. De mens kijkt slechts tevergeefs naar Hem uit, niet vermoedend dat Hij al op een witte wolk is afgedaald (de witte wolk die Zijn Geest, Zijn woorden en Zijn gezindheid in al haar aspecten en alles wat Hij is) en Hij is nu onder een groep mensen die Hij in de laatste dagen tot overwinnaars zal maken." (KingdomSalvation.org, De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’). Ook is het vreemd dat deze Yang Xiangbin, met als bijnaam Deng van Zhengzhou, pas vanaf 2012 door deze aanhangers wordt ontkend (E. Dunn, Lightning from the East..., p. 71-72) en de naam van hun websites werd verwijderd, hoewel ze niet ontkennen dat Jezus een vrouw is die nu is teruggekomen.

Ook stellen zij dat het verlossingswerk van Jezus alleen voor een vorig tijdperk voldoende was, maar dat we nu in een nieuw tijdperk leven: "De Kerk van Almachtige God houdt vast aan de nieuwe naam van God in het Tijdperk van het Koninkrijk en aanvaardt het nieuwe werk dat wordt uitgevoerd door God in de laatste dagen, terwijl het Christendom vasthoudt aan de naam van God in het Tijdperk van Genade en het oude werk dat God in de vorige tijdperken heeft verricht, aanneemt." (KingdomSalvation.org, Wat is het verschil tussen Christendom en De Kerk van Almachtige God?).

Bijbel

Zij geloven dat de hele Bijbel door God is geïnspireerd, maar geschreven door mensen. Met de komst van een nieuw tijdperk is daar nu ook het boek "Het Woord verschijnt in het vlees" bijgekomen, waarin een aantal vragen over de heilige geschiedenis, theologie, ethiek en spiritualiteit worden behandeld en welke als normatief door de beweging wordt beschouwd. Of zoals zij het stellen zijn hun heilige geschriften "het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de Bijbel van het Tijdperk van het Koninkrijk" (KingdomSalvation.org, De leerstellingen van De Kerk van Almachtige God; H. Folk, Protestant Continuities in The Church of Almighty God" in The Journal of CESNUR, p. 62).

De Grote Rode Draak

De grote rode draak uit Openbaring 12 wordt door hen gezien als een slechte demoon die tegenover God staat en God vervolgt. Volgens hen is de Chinese regering de personificatie van deze draak (H. Folk, Protestant Continuities in The Church of Almighty God" in The Journal of CESNURp. 67).


Dwaallering

Dat deze groepering een dwaallering is blijkt uit een aantal zaken. Als eerste hebben ze om hun ideologie te onderbouwen een nieuw boek toegevoegd aan de Bijbel. Hierin betogen ze dat niet iedereen Jezus heeft zien terugkomen, terwijl we in Mattheus 16:27 en 24:30 lezen dat het voor iedereen duidelijk zal zijn. Als we hun bewijstekst in Mattheüs 24:27 "Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen" in context lezen dan zien we dat het juist een waarschuwing is tegen valse profeten, in vers 23 lezen we namelijk "Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet." wat in vers 26 nog eens wordt herhaald.


Geschiedenis

In China is de sekte verboden en wordt door de autoriteiten bestempeld als criminele organisatie. Net als bij andere religieuze groeperingen houdt dit in dat ze door de Chinese autoriteiten worden vervolgd en dat deze autoriteiten er niet voor schromen om ze in een kwaad daglicht te stellen. Het is dan ook mogelijk dat bij onderstaande gebeurtenissen deze door de Chinese autoriteiten in scene zijn gezet, waar mogelijk hebben we dat vermeld.

In 2002 zijn er geruchten dat de sekte 34 vooraanstaande leden van het ondergrondse Chinese Gospel Genootschap zou hebben ontvoerd (China for Jesus, Report from China Gospel Fellowship of the April 16 Kidnapping by the Eastern Lightning Cult; D. Aikman, p. 72). Hier is echter geen gefundeerde bewijsvoering van gevonden (D. Aikman, p. 72).

Op 24 augustus 2013 werd het jongetje Guo Xiaobin ontvoerd en zijn ogen uitgestoken. De Chinese regering meende eerst dat het om orgaanhandelaren ging en daarna dat er een connectie was met de Kerk van Almachtige God. Later bleek dat deze beschuldigingen foutief waren en dat het de tante van het jongetje was geweest (Holly Folk, "“Cult Crimes” and Fake News: Eye-Gouging in Shanxi" in The Journal of CESNUR, Vol. 1, Iss. 2, November–December 2017, p. 96–109).

In augustus 2014 werden vijf leden van de Kerk van Almachtige God in Yantai, Shandong, berecht voor de moord op een 37-jarige vrouw in een restaurant – de vrouw werd doodgeslagen omdat ze weigerde lid te worden van hun groep. Deze moord kwam bekend te staan als de 'Zhaoyuan McDonald's cult murder' (CNN, 3 feb. 2015); M. Introvigne, "“Cruel Killing, Brutal Killing, Kill the Beast”: Investigating the 2014 McDonald’s “Cult Murder” in Zhaoyuan" in The Journal of CESNUR, vol. 1, n. 1, September-October 2017, p. 61-73). Diverse onderzoekers denken dat deze moord door voormalige aanhangers van deze sekte, of zelfs door helemaal geen aanhangers van deze sekte is gepleegd (M. Introvigne, ibid., p. 63; Tribunale Ordinario di Perugia, N. 5417/2017R.G.).

In de aanloop van de Israëlische verkiezingen in april 2019 heeft Twitter meer dan 600 accounts van deze sekte verwijderd (BuzzFeed.news, 7 april 2019).

Volgens officiële Chinese cijfers hebben ze 4 miljoen aanhangers in China, hoewel andere bronnen hier vraagtekens bij zetten. Sinds de Zhaoyuan McDonald's moord in 2014 is de vervolging op hen door de Chinese overheid geïntensiveerd en zijn velen gevlucht naar Zuid-Korea, Verenigde Staten, Europa en andere landen (CenSAMM, Church of Almighty God), vanwaaruit ze hun zendingsmissie voortzetten. Hoewel hun zendingsmethodieken zeer agressief zijn (zie hieronder), zijn er tot nu toe geen harde bewijzen gevonden dat de sekte mensen ontvoert of vermoord.

Toegepaste methodieken

Sinds 2016 infiltreren aanhangers steeds meer in Christelijke fora, zoals op Facebook, en propaganderen daarna hun gedachtegoed, meestal door direct contact te zoeken met de leden van zo'n forum en door vriend met hen te worden. Ze schromen niet om met valse accounts te werken en het is niet voor niets dat de Duitse dominee Werner Jung de volgende waarschuwing over hen gaf "Manchen Christen ist es egal solche Sektenmitglieder in ihrer Freundesliste zu haben. Sie denken, dass sie diese Leute ja liebevoll evangelisieren können. Das ist ein schlimmer Irrtum. Diese Gruppe beauftragt ihre fähigsten und geschultesten Mitarbeit zur Mission von Deutschland und ganz Europa. Die Christen, die diese Missionare in ihrer Freundesliste und/oder Gruppe belassen, unterstützen deren Werk." ("Sommige christenen vinden het niet erg om zulke cultleden in hun vriendenlijst op te nemen. Ze denken dat ze richting deze mensen liefdevol kunnen evangeliseren. Dat is een fatale fout. Deze groep vertrouwt zijn meest capabele en goed opgeleide medewerkers toe aan de missie van Duitsland en heel Europa. De christenen die deze zendelingen in hun vriendenlijst en / of groep houden, ondersteunen hun werk."; Der Bibelleser, Kirche des Allmächtigen Gottes). Diverse moderators van deze fora proberen om die reden zoveel mogelijk deze aanhangers tegen te houden (blokkeren) om zo de andere leden te beschermen tegen deze ongewenste en agressieve propaganda. Helaas zien we ook moderators van diverse fora die deze sekte een vrij podium geven om hun leer te verkondigen en zelfs meehelpen om die leer te promoten.

Sinds halverwege 2018 is geconstateerd dat veel aanhangers van hen als "slapers" zich bevinden op de diverse fora. Deze reageren weinig, maar kijken wel wat er gebeurd op reacties van aanhangers van deze sekte, met als gevolg dat moderators geblokt worden (ie. dat deze niet meer hen kunnen zien). Ook worden Facebook-pagina's die voor hun sekte waarschuwen veelvuldig gerapporteerd bij Facebook in de hoop dat op die manier zo'n pagina wordt opgeheven door Facebook. Ook op onze eigen Facebook-pagina wordt sinds oktober 2018 het geplaatste artikel veelvuldig gerapporteerd door deze sekte. De sekte komt in de belangstelling nadat enkele media als een dominee (Facebook, Sebastiaan Van Wessem) en Groot Nieuws Radio (GNR, 27 september 2018) er aandacht aan besteden.

Begin 2019 lijkt het erop dat ze in Nederland op een tweetal plaatsen samenkomen, harde bewijzen zijn hier echter nog niet voor gevonden. Een woordvoerder van de sekte verklaarde "We zijn een erg kleine gemeenschap, met een gering aantal Nederlandse bekeerlingen." (RD, Ophef rond kerk van Chinese asielzoekers in Nederland, 25 jan. 2019).

Vanaf begin mei 2019 verschijnen tal van nieuwe websites en Facebook-pagina's die na enig doorklikken weer verwijzen naar hun sektarische doctrines (bij Externe links zullen we dit zoveel mogelijk bijhouden). Ook worden op YouTube steeds meer films geüpload en bij zoekopdrachten naar christelijke films staan zij ondertussen veelal bovenaan.

In april 2020 werd bekend dat de sekteleden ook Facebook pagina's en/of groepen proberen te hacken en waarbij in enkele gevallen dit ook is gelukt (AbdB, 24 april 2020). Hierbij verwijderden ze de oorspronkelijke beheerders en moderators waardoor ze de volledige macht hebben op zo'n FB-groep. Ook wordt nog steeds geïnfiltreerd in diverse FB-groepen onder diverse nep-accounts.


Externe links


Aangemaakt op 6 mei 2018, laatst gewijzigd op 14 augustus 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!