Abigail
אֲבִיגַיִל H26 "Abigal, Abigail",

Zie ook: Beeldbank, David (koning), Nabal, Personen, Namen, Vrouwen,

Abigail (Hebreeuws אֲבִיגַיִל H26), twee vrouwen in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Vrouw van David

De vrouw van Nabal (1 Sam. 25:3, 14), werd na diens dood de vrouw van David (1 Sam. 25:39). Van haar wordt gezegd dat ze zowel intelligent was als dat ze een knappe vrouw was (1 Sam. 25:3).


Zuster van David

De zuster van David, "en [Davids] zussen waren Zeruja en Abigail" (1 Kron. 2:16). Dit is de enige plaats in het Oude Testament waar Zeruiah en Abigail als zusters worden vermeld. Abigaïl was de moeder van Amasa (1 Kron. 2:17). Dat is de reden waarom David tegen Amasa zei: "Je bent mijn eigen vlees en bloed" (2 Sam. 19:13). Amasa werd tijdens zijn opstand tegen David door Absalom aangesteld als bevelhebber van het leger. Amasa werd gedood door Joab, de zoon van Zeruja.

Er zijn veel vragen over de familie van Abigail. Een probleem dat de relatie tussen David en Abigail ingewikkeld maakt, is de identiteit van haar vader. Wie was de vader van Abigaïl? Het Oude Testament geeft geen duidelijk antwoord op deze vraag. 1 Kronieken 2:1316 zegt dat Abigail de dochter was van Isaï, de vader van David: “Isaï werd de vader van Eliab zijn eerstgeborene, Abinadab de tweede, Simea de derde, Nethanel de vierde, Raddai de vijfde, Ozem de zesde, David de zevende; en hun zusters waren Zeruja en Abigaïl.” Volgens deze tekst was Abigaïl de zus van David. In 2 Samuël 17:25 staat echter dat Abigaïl de dochter van Nahas was: “Nu had Absalom Amasa over het leger aangesteld in de plaats van Joab. Amasa was de zoon van een man genaamd Jethra, de Ismaëliet, die getrouwd was met Abigaïl, de dochter van Nahas, de zus van Zeruja, de moeder van Joab” (2 Sam. 17:25).

In de Bijbelse tekst verschijnt Abigail, de dochter van Nahas, in nauwe samenhang met Shobi, de zoon van Nahas: “Nu had Absalom Amasa over het leger aangesteld in de plaats van Joab. Amasa was de zoon van een man genaamd Jethra, de Ismaëliet, die getrouwd was met Abigaïl, de dochter van Nahas, de zus van Zeruja, de moeder van Joab. De Israëlieten en Absalom sloegen hun kamp op in het land Gilead. Toen David in Mahanaim kwam, brachten Sobi, de zoon van Nahas uit Rabba van de Ammonieten, en Machir, de zoon van Ammiel, uit Lodebar, en Barzillai, de Gileadiet uit Rogelim, bedden, bekkens en aarden vaten, tarwe, gerst, meel, geroosterd koren. , bonen en linzen, honing en kwark, schapen en kaas van de kudde, voor David en het volk dat bij hem was om te eten” (2 Sam. 17:25-29).

De associatie van Nahas met Abigail en Shobi zet het vaderschap van Abigail in twijfel. Nahas was de koning van de Ammonieten en een vijand van Israël tijdens de regering van Saul: "Van de Israëlieten aan de overkant van de Jordaan was niemand over wiens rechteroog Nahas, de koning van de Ammonieten, niet was uitgestoken" (1 Sam. 11:2). Toen Nahas Jabes in Gilead aanviel, stuurden de inwoners van de stad boden naar Saul, die in Gibea was, om tegen Nahas te strijden. Saul en het leger van Israël versloegen Nahas. (1 Sam. 11:1-12).

De relatie tussen Nahas en David was anders. Terwijl David door Saul vervolgd werd, toonde Nahas, de koning van de Ammonieten, goedheid jegens David. "David zei: Ik zal goedheid betonen aan Hanun, de zoon van Nahas, zoals zijn vader goedheid aan mij heeft bewezen" (2 Sam. 10:2). De tekst zegt niet hoe deze vriendelijkheid jegens David tot uiting kwam. Het is mogelijk dat Nahas bevriend raakte met David toen hij wegliep van Saul, de man die Nahas als zijn vijand beschouwde. Nadat Nahas stierf, “stuurde David zijn bedienden condoleances naar Hanun voor het verlies van zijn vader … want zijn vader was goed voor mij” (2 Sam. 10:2).

Geleerden hebben verschillende voorstellen naar voren gebracht om de relatie tussen Abigail en Nahas te verklaren.

  1. Volgens de Talmoed (Sabbat 55b) waren Nahas en Isaï dezelfde persoon. Jesse werd Nahas genoemd omdat hij stierf als gevolg van de zonde van de mens, veroorzaakt door de slang die Eva bedroog: “Blijkbaar was Abigaïl de dochter van Isaï. In plaats daarvan stelt het vers dat Abigaïl de dochter van Nahas was om ons te leren dat zij de dochter was van iemand die stierf vanwege Adams zonde met de slang [nahash], hoewel hij zelf vrij was van zonde.”
  2. Nahas was de naam van Davids moeder (Joan Comay, Who’s Who in the Old Testament, p. 301). Het Oude Testament geeft de naam van Davids moeder niet, ook al wordt ze kort genoemd in 1 Samuël 22:3-4. Aangezien Abigaïl de dochter was van Nahas en aangezien zij ook de zuster van David is, was Nahas ofwel de vrouw van Isaï en de naam van Davids moeder, ofwel was Nahas de naam van een bijvrouw van Isaï. Als Nahas de tweede vrouw van Isaï was, dan was Abigaïl de halfzus van David.
  3. Nahas was de eerste echtgenoot van Jesse's vrouw (Klein, Ralph. 1 Chronicles. Hermeneia. Minneapolis: Fortress Press, 2006, p. 96). Deze visie zegt dat voordat Abigaïls moeder de vrouw van Isaï werd, ze getrouwd was met een andere man genaamd Nahas aan wie ze Abigaïl en Zeruja baarde. Volgens dit voorstel waren Abigaïl en Zeruja Davids stiefzusters.
  4. Tot slot is voorgesteld dat Nahas, de koning van de Ammonieten, de vader van Abigaïl was door een vrouw of een concubine die later de vrouw van Isaï werd. Volgens deze opvatting was Abigail toen de halfzus van David.

Een ander probleem dat verband houdt met de relatie tussen Abigail en David is de naam van de echtgenoot van Abigail. In 2 Samuël 17:25 wordt de echtgenoot van Abigaïl Jethra de Israëliet genoemd. In 1 Kronieken 2:17 is de naam van Abigaïls echtgenoot Jether de Ismaëliet. Naar alle waarschijnlijkheid is Jethra een andere spelling van Jether.

De relatie tussen Abigail en David wordt ingewikkelder als de voorgestelde reconstructie van het huwelijk tussen David en Abigail, de vrouw van Nabal, enige geldigheid heeft. In hun artikel stellen Jon D. Levenson en Baruch Halpern voor dat David voor politieke doeleinden met zijn zus Abigail zou trouwen. Ze schrijven: “Er zijn maar twee Abigaïls in de hele Hebreeuwse Bijbel, een de vrouw van David en een zus. Wat is de kans dat de enige twee mensen met deze naam niet alleen tijdgenoten zijn, maar ook schoonzusjes?” (Levenson Jon D. and Baruch Halpern. “The Political Import of David’s Marriages.” Journal of Biblical Literature 99 no 4 (1980), p. 511). Hun voorgestelde reconstructie van Davids huwelijk met Abigaïl is gebaseerd op de belangrijke rol die Hebron en de Kalebieten speelden bij de troonsbestijging van David als koning van Juda. Levenson en Halpern stellen voor dat de echte naam van Nabal, de echtgenoot van Abigail, Jethra/Jether was en dat Nabal een Calebiet was die invloed wilde verwerven in Juda door te trouwen met de dochter van een vooraanstaande Judese leider.

Levenson en Halpern schreven: "Abigails echtgenoot en Amasa's vader was een man uit het land van Caleb. Welnu, ofwel Davids zus (Abigail) en zijn vrouw (Abigail) hadden elk een echtgenoot uit hetzelfde eng begrensde territorium – de ene indirect genoeg prominent om Davids weg naar Hebron te effenen, de andere om een opdrachtgever, meer, een overlevende voort te brengen. van de opstand van Absalom – of, wat minder vergezocht lijkt, Jethra/Jether was de echte naam van de "Nabal" van 1 Samuël 25, de eerste echtgenoot van Davids zus." en "Waarom waren Jethra/Jether/Nabal met de zus van David getrouwd? De meest waarschijnlijke verklaring is dat hij hoopte zijn hegemonie over geheel Juda uit te breiden door middel van een diplomatiek huwelijk met de dochter van een dominante Judese familie, een vrouw die afstamt van Nahshon" (Levenson Jon D. and Baruch Halpern. “The Political Import of David’s Marriages.” Journal of Biblical Literature 99 no 4 (1980), p. 512).

Het voorstel van Levenson en Halpern is gebaseerd op het feit dat David koning werd in Hebron en niet in Bethlehem. Hebron was een eigendom van de Kalebieten en Nabal "was een van de Kalebieten" (1 Sam. 25:3). Toen Nabal weigerde David en zijn mannen te helpen door te weigeren hen diplomatieke erkenning te geven, kwam Abigaïl tussenbeide namens haar man. Na de dood van Nabal, kiest David grimmig de enige politiek scherpzinnige zet: hij neemt zijn zus terug (net zoals Saul, in een zeer vergelijkbare situatie, Michal terugneemt - 1 Sam. 25:44) en eigent zich de status van Nabal toe. Davids huwelijk met Abigaïl weerspiegelt "een proces waardoor de Kalebieten David gingen zien als een van hen, een proces dat zijn aanname van de dame van hun overleden opperhoofd zeker zou hebben vergemakkelijkt" zijn proclamatie tot koning van Juda in Hebron.

Levenson en Halpern concluderen daarom dat er maar één Abigail was – Davids zus – die later Davids vrouw werd. Latere tradities onderdrukten de herinnering aan deze incestueuze verbintenis (Schearing, Linda S. “Abigail (Person).” The Anchor Yale Bible Dictionary. Edited by David Noel Freedman. 1:16. New York: Doubleday, 1992, 1:16). Echter het is zeer onzeker dat David met zijn zus trouwde, minstens zo waarschijnlijk is het dat Abigail, de zus van David, en Abigail, de vrouw van Nabal, twee verschillende personen waren en dat er geen sprake was van een incestueus huwelijk.

Hoewel de tekst onzeker is, is het mogelijk dat Nahas de naam was van de moeder van David en Abigail. Dit zou dan een ander geval zijn waarin vrouwen in de genealogieën verschijnen als de dochters van hun moeders en niet als dochters van hun vaders. Een klassiek voorbeeld is de genealogie van Mehetabel: “Baal-hanan, de zoon van Achbor, stierf, en Hadar volgde hem op als koning, de naam van zijn stad was Pau; de naam van zijn vrouw was Mehetabel, de dochter van Matred, dochter van Me-zahab” (Gen. 36:39).

Hoewel de tekst niet veel zegt over Abigail, was ze meer dan een marginaal personage in het verhaal van David. Abigail had een prominente plaats in de Judese samenleving, “het is mogelijk dat hun hogere status hier [in Kronieken] verband houdt met de bewering in Kronieken dat ze zussen waren van David en dochters van Jesse (Labahn, Antje and Ehud Ben Zvi. “Observations on Women in the Genealogies of 1 Chronicles 1-9″.” Biblica 84 no 4 (2003), p. 464).

Abigaïl was de dochter van Isaï, de clanleider van een vooraanstaande Judese familie. Abigaïl was de zus van David, de grote koning van Israël. Abigaïl was de moeder van Amasa, de man die Absalom aanstelde als bevelhebber van het leger tijdens zijn opstand tegen David.

Abigaïl is een van die vrouwen wier belangrijke rol in de Israëlitische samenleving door de Bijbelschrijvers is geminimaliseerd.

Dr. Claude Mariottini, Abigail, David’s Sister


Terminologie

De naam אֲבִיגַיִל H26 "Abigail" is afgeleid van אָב H1 en גִּיל H1524 met de betekenis "mijn vader is vreugde" of "vreugde van de vader".

In het Engels kreeg de naam Abigail ook de bijbetekenis van "dienstmeisje" of "kamermeisje", omdat Abigaïl zich tegen David "uw dienstmaagd" noemt (1 Sam. 25:24-28; Dr. J. van de Schaar, Woordenboek van Voornamen).


Overig

Op de planeet Venus is een krater naar Abigail (18.5 km, -52.2°/111.2) genoemd.


Aangemaakt 22 april 2005, laatst bijgewerkt op 25 januari 2023


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!