Oorlog

You are currently browsing articles tagged Oorlog.

De Vernietiger

Regelmatig hoor je van christenen dat al het slechte van satan is en al het goede van God. Dat deze bewering niet altijd terecht is blijkt uit de volgende overwegingen: Als een christen bewust zijn eigen gang gaat en daarmee in de problemen komt, is het niet terecht om dit meteen af te schuiven op de satan. Het is niet zo, zoals het opwekkingslied 599 zegt “En wat je nu ook doet”, je hebt verstand gekregen en een eigen verantwoordelijkheid, het maakt wel uit wat je doet. Als je tot geloof bent gekomen, dan is dat niet meer op de oude voet doorleven. Een andere overweging is dat God alles heeft geschapen en dus ook satan en is Hij daarmee niet meteen de Schepper van het kwaad?

De Vernietiger

Naar aanleiding van een artikel van Wouter van Toorn “Sloop die tempels! God wil het tenslotte…“, moest ik aan bovengenoemde overwegingen denken. Wouter stelde zich de vraag hoe het toch komt dat de God uit het Oude Testament zo compleet anders lijkt dan die in het Nieuwe Testament. Een terechte vraag waar ik zelf ook lang mee heb geworsteld en uiteindelijk bij een tekst in het Nieuwe Testament kwam waar diezelfde “wrede” God even zichtbaar wordt. Zo lezen we in Openbaring 9 vs. 11: “Hun koning is de engel van de onderaardse diepte; zijn naam luidt Abaddon in het Hebreeuws, in het Grieks Apollyon.” Abaddon en Apollyon kan vertaald worden als “Vernietiger“, en deze werd onder supervisie van God naar de aarde gestuurd. Dit klinkt vreemd, een engel die erop uit wordt gestuurd om te vechten, te vernietigen. Kan dat van God zijn?

Opvallend is dat als we Jesaja 54 vs. 16 er op naslaan we het volgende lezen: “Ik heb de smid geschapen, die het gloeiende vuur aanblaast om gereedschap te vervaardigen voor een zeker doel; zo heb ik ook de vernietiger geschapen, die verderf wil zaaien.” Alles is geschapen door God en alles staat onder zijn supervisie en heeft een doel, zelfs als dat doel vernietigen is. Niet alleen in het Nieuwe Testament lezen we dat deze engel erop uit werd gestuurd om de ongelovigen te vernietigen, ook in het Oude Testament is dit aan de orde. Het was aan de vooravond van de Exodus, de Joden hadden de opdracht gekregen om een Pascha te vieren. Daarvoor moesten ze de deurposten besprenkelen met het bloed van de geslachte ram, om zich vervolgens op te sluiten en vooral niet naar buiten te gaan, want “Want de HEERE zal Egypte doortrekken om het te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen.” (Exodus 12:23) En die nacht zond de Heere boodschappers van veel onheil uit (Psalm 78:49).

De Egyptenaren flink geteisterd door de eerdere plagen, waren ten einde raad toen ze zagen dat al hun eerstgeborenen waren gestorven. Ze dwongen de Joden om zo snel mogelijk te vertrekken en ze waren blij toen zij wegtrokken, want de schrik voor dit volk was op hen gevallen. (Psalm 105:38) De uitwerking van deze Vernietiger was hetzelfde als die we in Openbaring lezen En de overige mensen, die niet werden gedood door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken van hun handen. Zij bleven de demonen aanbidden (Openbaring 9:20). Toch had hij zijn taak volbracht, vandaar dat de dichter van Spreuken kan zeggen De hel en het verderf zijn voor den HEERE; hoeveel te meer de harten van des mensenkinderen? de gelovigen worden ondanks hun (grote) verdrukking gered.

De keuze van de mens

Ik begon mijn artikel al met de stelling dat niet al het slechte de schuld van satan is, maar dat ook de mens zelf daar de oorzaak van kan zijn. Een van de meest bekende teksten in de Bijbel lezen we in Joh. 3:16 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren [gaat] maar eeuwig leven heeft.“, maar als we twee verzen verder lezen zien we de boute stelling “Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.” Het is een keuze tussen twee uitersten, of je wordt gered omdat je in Hem geloofd, of je doet dat niet met alle gevolgen van dien. We kunnen de vraag stellen waarom God, als die een God van liefde is, niet iedereen redt maar in principe is deze keus aan ons gesteld precies hetzelfde als waarom Hij ook een Vernietiger heeft geschapen. We worden gedwongen om die keuze te maken, en misschien is het om die reden dat we wakker worden geschud uit ons luxueuze weldadige leven en al die wreedheden niet alleen moeten zien, maar ook erover bewogen moeten raken. Dat we de keuze maken die Hij wil dat we die maken en niet meer alleen met ons zelf bezig zijn.

Toen God aan farao vroeg om Zijn volk te laten gaan, gaf hij farao zelf de keuze en toen de farao dat niet wilde en zich verhardde kwamen er plagen en toen ook daarna farao zich nog steeds afkeerde van deze keuze en zich verder verhardde zien we dat het moment kwam dat God het hart van farao verder ging verharden. Ook aan ons is die keuze gesteld of we Hem willen volgen ook al lijkt uit alles dat Hij dat niet wil. Zvi Kolitz laat zijn hoofdpersoon aan het eind zeggen “Ik geloof in de God van Israël, ook al heeft Hij alles gedaan om mij niet in Hem te laten geloven.” Ik ben het met hem eens, ik zal me niet niet van Hem afkeren, omdat Hij nu al deze vreselijke dingen gebeuren zwijgt. Zijn zwijgen betekent niet dat Hij niet bestaat. Zelfs op Zijn meest afwezige moment, toen Jezus het uitschreeuwde aan het kruis, deed Hij iets groots: het voor eens en altijd goedmaken met de mens. Het is voor mij een belangrijke overweging dat als God stil is, Hij misschien met heel belangrijke dingen bezig is. Maar ondertussen zal ik ook blijven roepen “Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?” (Opb. 6:10)

Tags: , ,

Zondagavond

Het was broeierig en er werd gewaarschuwd dat het zou gaan onweren. Snel nog even checken of alle ramen en deuren goed dicht zijn, mijn huis, mijn kleine vesting is beschermd tegen het naderend onweer. Toen kwamen de eerste donderslagen, de hemel wordt fel verlicht door de bliksemschichten, de eerste regendruppels vallen. Het schijnt mee te vallen, ondanks alle codes rood en andere angstaanjagende vermeldingen in de media. Rustig zitten we binnen, kijken nog even op het late nieuws hoe erg het naderend onweer is en vooral hoe groot de schade is in andere delen van het land. Vlak voor we wegzappen naar een andere zender, zien we nog even een rapportage over de vele vluchtelingen, die proberen de grenzen van ons fort Europa binnen te dringen. Het wekt niet onze interesse, de storm, die grote storm die ons kleine veilige landje bedreigt heeft onze aandacht. Zullen de hagelstenen niet onze auto’s, ons statussymbool, beschadigen? We draaien ons nog eens om in ons bed, ergeren ons aan de harde donderslagen, het harde lawaai van de regen die nu bij bakken naar beneden valt. Door het raam zien we de straten blank staan, de vijver stroomt over en in de tuin zien we een aantal tuinstoelen omgevallen. Een gedachte flitst door ons heen dat we niet moeten vergeten om morgen de verzekering te bellen, voor alle vermeende schade aan ons kleine paleisje. Over de vluchtelingen maken we ons even geen zorgen, het is deze storm die al onze gedachten beheerst. Morgenochtend zullen we snel op twitter, instagram en facebook een paar mooie foto’s plaatsen. Dan gaat plotseling de storm liggen, een paar laatste regendruppels horen we nog op de dakpannen tikken, in de verte wordt nog een laatste keer de hemel verlicht en met het afnemend gerommel vallen we eindelijk zorgeloos in slaap.

Maandagochtend

De media staat bol van de grote storm die over ons heen is gekomen, verdringt zelfs even de grotere storm van vluchtelingen die huis en haard hebben verlaten om hun leven te redden. Vluchtelingen die geen stevig dak boven hun hoofd hadden voor de storm, die als illegale migranten met uitzetting worden bedreigd. Die weten dat als ze terug moeten naar hun vaderland ze de dood in ogen moeten zien. Op de radio horen we nog eens de hoogtepunten van de storm en daarna een heerlijke oude gouwe van Boudewijn de Groot

Schrik maar niet te erg, wanneer u in uw dromen
Al die schuldeloze slachtoffers ziet staan
Die daarginds zijn omgekomen
En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan
En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten
Dat er mensen zijn die ziek zijn van ’t geweld
Die het bloed en de ellende niet vergeten
En voor wie nog steeds een mensenleven telt?
Droom maar niet te veel van al die dooie mensen

Ja we hebben het goed in ons veilige kleine landje, waar geen oorlog is en we ons druk over alles kunnen maken zolang het ons maar niet direct bedreigt.

Tags: , ,

4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.
5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.
6 Je zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe dat je je niet laat overschreeuwen, want al [die] dingen moeten gebeuren, maar nog is dat niet het einde.
7 Want volk zal tegen volk opstaan, en koninkrijk tegen koninkrijk; en er zullen hongersnoden, besmettelijke ziekten en aardbevingen zijn in allerlei plaatsen.
8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.
9 Dan zullen zij je overleveren aan verdrukking en zullen je doden en je zult gehaat worden door alle volken omwille van Mijn Naam.
10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.
11 En veel valse profeten zullen opstaan en zullen er velen misleiden.
12 En omdat de wetteloosheid zal toenemen, zodat de liefde van velen zal verkillen.
13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal gered worden.
14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Matthëus 24:4-14 (AB-vertaling)

Bijna aan het einde van Jezus bediening op aarde geeft hij deze kleine maar zeer bekende redevoering aan zijn discipelen. Hoewel de meeste theologen ervan uitgaan dat deze redevoering slaat op de verwoesting van Jeruzalem die een dertigtal jaren later plaatsvond, kunnen we geen van allen ontkennen dat er ook duidelijk een profetische boodschap inzit en velen zullen het zeker met me eens zijn dat het beschrevene zeker op onze periode slaat.

Oorlogen en natuurrampen

Nog nooit zijn er zoveel oorlogen geweest als tegenwoordig en nog nooit waren deze zo gecompliceerd want konden we bij vroegere oorlogen nog spreken van landen die met elkaar in conflict waren, tegenwoordig zijn daar ook vele groeperingen bij gekomen die niet alleen met elkaar vechten maar ook tegen bestaande landen. We hoeven maar te kijken naar Irak en Syrië, maar denk ook nog even aan de Arabische lente.
Door deze oorlogen en de vele natuurrampen van de afgelopen jaren lijden op veel plaatsen mensen honger, woeden beruchte oorlogsziekten als cholera en tyfus. Niet voor niets zijn de vele hulporganisaties booming business en hier in het Westen is zelfs sprake van gelatenheid als er weer eens een spotje op de televisie komt voor weer een nieuwe actie.

Christenvervolging

De afgelopen eeuwen zijn heel wat christenen vervolgd, vele van hen vluchtten naar andere landen en werden daar meestal liefdevol ontvangen en opgenomen. Nu is de christenvervolging tot een hoogtepunt gekomen, volgens schattingen worden meer dan 100 miljoen christenen in meer of mindere mate vervolgd en in sommige regio’s zal binnen enkele jaren alle christenen, die niet konden vluchten, uitgeroeid zijn. Natuurlijk er zijn ook andere groepen mensen die door het oorlogsgeweld op de vlucht zijn geslagen en vooral van die horen we veel op het nieuws. Van christenen horen we het minder vaak en de enkele keer worden we er weer bij bepaald zoals afgelopen zaterdag toen op veel plaatsen in Nederland de klokken van de kerken een alarmsignaal lieten horen.

Verharding

En dan zien we meteen dat de Westerse mens is verhard, ze ergerden zich dat deze klokken werden geluid, het verstoorde hun mooie zonnige zaterdag. De algemene reactie is dat christelijke asielzoekers zo snel mogelijk moeten oprotten naar eigen land, dat ze daar afgeslacht worden denkt men niet aan. Zij vinden dat de IND nog meer van deze vluchtelingen terug moeten sturen en schromen er niet voor om eventueel ze zelf aan te geven. Dat dit extreme proporties heeft aangenomen blijkt uit het feit dat van de week de IND zelfs met de Spaanse Inquisitie werd vergeleken, reden was de absurditeit dat als een gevluchte christen hier in Nederland zich aansluit bij een kerk van een andere denominatie dit als bekering tot een ander geloof wordt gezien en dit zwaarder telt dan het feit dat ze gevangengenomen, afgeslacht of vermoord worden in het land van herkomst omdat ze christen zijn, van wat voor soort denominatie dan ook.

Onwetendheid

Je zou het onwetendheid van de IND kunnen noemen, en waarschijnlijk is dat ook het geval, want de laatste tijd zien we steeds meer “christelijke” groeperingen verschijnen. Groeperingen die “rechtstreeks” net God in verbinding staan en betogen dat de andere kerken het bij het verkeerde eind hebben, of zelfs menen dat hun voorganger Jezus zelf is, of pretenderen dat er in de Bijbel in heel andere boodschap staat. Mensen die zich vasthouden aan wat in de Bijbel staat worden belachelijk gemaakt, zijn conservatief of orthodox, maar in ieder geval zijn het extremistische gevaarlijke gekken waar je voor moet oppassen.

Het einde?

Toch is het vreemd dat 2000 jaar geleden Jezus hier al voor waarschuwde, en eigenlijk is het helemaal niet zo vreemd dat deze ouderwetse christenen deze woorden van Jezus uit de Bijbel ter harte nemen. Ze zijn gewaarschuwd, weten dat ze als christen gevaar lopen als ze niet toegeven aan de (post)moderne secularisatie. Deze christenen weten dat ze vermoord kunnen worden als ze blijven in hun land, en weten dat als ze vluchten ze weer teruggestuurd kunnen worden. Zijn ze bang? Nee, juist hierdoor wordt hun geloof sterker, hebben ze meer vertrouwen in God. Voor hun is deze moeilijke periode maar een tijdelijk ongemak, want ze hebben zekerheid wat hun toekomst is. Voor deze christenen geldt “Want het leven is mij Christus en het sterven is winst.” (Fil. 1:21), voor hen is dit alles slechts het begin.

Tags: , , ,

Gaza in zeven vragen

Ik zag pas een artikel met deze titel en het viel me op hoe eenzijdig alles werd belicht en soms zelfs foutieve of uit zijn verband gerukte informatie werd genoemd.

1. Israël heeft zich toch teruggetrokken uit de Gazastrook; het is toch geen bezet gebied meer?

Inderdaad heeft Israël zich in 2005 teruggetrokken uit Gaza en het gehele gebied in volledige autonomie overgegeven aan de Palestijnen. Om die reden kan men dan ook niet meer spreken van “bezet gebied”. Nu wil het geval dat de Hamas al snel daar de macht greep en vijandelijke activiteiten ontplooide richting Israël. Om de veiligheid van de Israëlische bevolking te waarborgen is er langs de grens, aan beide kanten, een bufferzone ingesteld. Vaak wordt als argument gesteld “Israël heeft ook de exclusieve controle over de grenzen van Gaza”, net als ieder ander land ter wereld is ook bij deze grens douane en die controleert wat uit de Gaza gaat en wat er in gaat. Ook Egypte doet dit en is zelf ook begonnen met het vernietigen van illegale tunnels en men kan dus niet stellen dat om die reden Gaza bezet is. Volgens internationaal recht is dan ook geen enkele sprake van bezet gebied.

2. Israël was toch vóór een staakt-het-vuren, en Hamas was daar toch tegen?

Ook dit klopt, sinds de laatste crisis zijn er verschillende staakt-het-vuren ingesteld, de eerste werd door Egypte voorgesteld, de tweede door de UN wegens humanitaire hulp, de derde door het Rode Kruis met eenzelfde doel en tot slot een vierde door Israël. De eerste drie zijn allemaal door Hamas verbroken en bij de vierde is helemaal niet gestopt door Hamas. Een voorstel van Hamas, met als eis dat Israël alle gevangenen moet loslaten (de meesten berecht of met een aanklacht tegen meervoudige moord), zich volledig moet terugtrekken en het gratis leveren van stroom en water (wat al gebeurd) kon niet als serieus worden genoemd en deze eisen zijn dan ook afgewezen, toch heeft Israël ook toen kort een staakt-het-vuren gehouden.

3. Israël probeert toch juist burgerdoden te voorkomen, terwijl Hamas juist op burgers mikt?

Ook dit klopt weer, de afgelopen weken heeft Hamas continue raketten geschoten op burgerdoelen in Israël, dankzij het Iron Dome heeft dit tot nu toe weinig doden opgeleverd in Israël. Daarentegen zijn er tientallen berichten (waaronder die van een zoon van een leidinggevende Hamas) en video’s aanwezig waaruit blijkt dat Hamas de bevolking gebruikt als een menselijk schild. Vanaf scholen (ook die onder UNWRA staan), ziekenhuizen en andere openbare gelegenheden worden raketten afgeschoten of zijn boobytraps geplaatst. Ondanks dat Israël steeds vooraf waarschuwingen geeft blijkt dat de Hamas vervolgens hun burgers dwingen om zich naar die gebieden te begeven. Israël heeft dan ook vele malen een aanval om die reden afgebroken. Echter zoals in iedere oorlog valt het niet te voorkomen dat er af en toe burgers omkomen en helaas is dat ook hier het geval. Echter uit diverse gegevens blijkt dat het overgrote deel van de doden Hamas-leden zijn.

4. Komt het grote aantal burgerdoden niet doordat Hamas de burgers van Gaza gebruikt als ‘menselijke schilden’?

Ook hier zijn weer verschillende bewijzen aan te voeren waaruit overduidelijk blijkt dat Hamas de burgerbevolking als menselijk schild gebruikt. De opmerking van Arabische journalisten dat juist Israëlische soldaten kinderen als schild gebruikten, zijn niet aangetoond en zeer twijfelachtig omdat blijkt dat Hamas regelmatig journalisten bedreigt. In dit kader is het ook belangrijk om te weten dat ongeveer 160 Palestijnse kinderen zijn gedood doordat de Hamas hen dwong om in de tunnels te werken. Een ander voorbeeld is een UNWRA ziekenhuis dat werd opgeblazen door Hamas en een ziekenhuis dat door een raket van Hamas werd vernietigd.

5. Hamas heeft dit toch uitgelokt door raketten af te vuren, zoals ze de afgelopen jaren steeds gedaan hebben?

De afgelopen jaren zijn er ruim 16.500 raketten afgeschoten naast nog een groot aantal mortieren. Weliswaar was het in 2013 vrij rustig, maar in het tweede kwartaal van 2014 begon de Hamas of daaraan gelieerde groepen weer met het afschieten van raketten. Ondanks herhaaldelijk verzoek van Israël bleef men doorgaan. De situatie werd verergerd toen eerst een meisje werd ontvoerd en vermoord en een maand later hetzelfde drie Joodse jongens overkwam. De Israëlische regering heeft verzocht aan de Palestijnse Autoriteit om mee te helpen om de daders te vinden. Abbas gaf direct hieraan gehoor door op te roepen om alle bewijsmateriaal te vernietigen, daarnaast begonnen aanhangers van Hamas de boel verder te traineren. Ondertussen werd het afschieten van het aantal raketten vermeerderd.

6. Hamas heeft dit toch uitgelokt door drie Israëlische jongeren te ontvoeren en te vermoorden?

Het is niet duidelijk of Hamas zelf of een aan hen gelieerde groepering de Israëliërs hebben ontvoerd. Door geen enkele medewerking te verlenen aan het opsporen van de moordenaars, maar eerder het tegendeel door dit toe te juichen en het oproepen tot nog meer ontvoeringen laat zien dat Hamas achter deze daad staat en daarmee direct of indirect een oorlog heeft uitgelokt met hun buurstaat Israël.

7. Maar Hamas heeft de huidige toestand toch veroorzaakt?

Ondanks dat Israël de Gaza autonomie heeft gegeven en verschillende malen duidelijk heeft aangegeven dat het vrede wil, oa. door het gratis leveren van elektriciteit en gas en de dagelijkse stroom van vrachtauto’s vol voedsel, bouwmaterialen en medicijnen erkent Hamas de staat Israël niet en roept in zijn handvest nog steeds op tot de vernietiging van Israël. Uit de vele hierboven genoemde voorbeelden blijkt dat Hamas op zijn minst deze toestand heeft uitgelokt.

Tags: , ,

Filistijnse wapenrusting

Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath, uit Gath; zijn lengte was zes el en een span.
Hij had een bronzen helm op zijn hoofd, een geschubd harnas aan – het gewicht van het harnas was vijfduizend sikkel brons –
hij droeg een bronzen scheenplaat boven zijn voeten en een bronzen werpspies op zijn schouders.
De schacht van zijn speer was als een weversboom, en de punt van zijn speer was van zeshonderd sikkel ijzer; en de schilddrager ging voor hem uit.

1 Sam. 17:4-7 (HSV)

In onze minireeks over de Filistijnen deze keer een beschrijving van hun wapenrusting. Als de Israëliërs onder aanvoering van Saul tegenover de Filistijnen zijn gelegerd, is er een impasse omdat van de Filistijnse kant een kampvechter was die hen uitdaagde. Uiteindelijk is het de toen nog jonge David die deze uitdaging aannam en hem wist te doden. Interessant is dat er veel aandacht wordt besteed aan wat deze kampvechter droeg.

Nu zijn er ook afbeeldingen van (verslagen) Filistijnen gevonden in de tempel van Medinet Habu (1182-1151 v.C.) en mijn eerste gedachte was dan ook om te kijken of dit overeenkwam met de genoemde beschrijving. Nu ben ik geen deskundige op dit gebied, maar op de helm na kon ik niet zoveel overeenkomsten zien (overigens zo’n helm is nooit gevonden bij archeologische opgravingen). In tweede instantie is dit ook logisch, in de afbeelding gaat het om gevangen Filistijnen en men zal die zeker niet hun wapens en wapenrusting hebben laten houden. Ook tegenwoordig worden de wapens als eerste afgepakt, en de wapenrusting is logisch omdat die meestal kostbaar waren vanwege het metaal en als oorlogsbuit werd gebruikt.

Een ander probleem waar ik mee zat is het feit dat Goliath’s uitrusting zo enorm zwaar is. Echter uit archeologische vondsten in Ashkeloth en Ekron geven een vermoeden dat het harnas die was van een Filistijnse wagenstrijder en de vermeende herkomst van het gebruikte Hebreeuwse woord širyôn, nl. van het Akkadisch siriam, ondersteund dit vermoeden. Maar zoals altijd zijn er andere geleerden die in de wapenrusting overeenkomsten zien met een Griekse hopliet (zwaardvechter). Daarnaast zijn er nog heel veel vragen, die door gebrek aan archeologische vondsten, nog niet beantwoord.

Tags: , , , ,

Een roep om vrede

Vele jaren geleden zong de bekende Israëlische zangeres Ofra Haza een prachtig lied met daarin de boodschap aan de Arabieren om vrede te sluiten. Nu vele jaren later is het nog steeds actueel en daarom plaats ik het hier. Onder de video heb ik de tekst geplaatst en de Engelse vertaling laten staan.

MALACH OZER MOSIHYAH UMEGEN
MALACH OZER MOSIHYAH UMEGEN
HU LO YA’AZOV WELO YITOSH
BEHEN BAHASAD BARACHAMIM
ESHAL
ESHAL KAM AD TIKUN GAYEB MINI
ESHAL KAM AD TIKUN GAYEB MINI
ANA WAHEDI ANENI ANENI
ANA WAHEDI ANENI ANENI

Please God protect us and keep away the pain
Guard every moment with every breath we take
You know we sweat so hard for survival
Every night and every day
ESHAL
ESHAL stay with us tonight
To dance, not to fight
ESHAL stay with us tonight
To dance, not to fight
ANA WAHEDI ANENI ANENI
ANA WAHEDI ANENI ANENI

ESHAL KAM AD TIKUN GAYEB MINI
ESHAL KAM AD TIKUN GAYEB MINI
ANA WAHEDI ANENI ANENI
ANA WAHEDI ANENI ANENI
ESHAL

Tags: , , , ,

Een gebed voor de IDF

Op verschillende fora verschijnt een Hebreeuws gebed, soms in het Engels vertaald, voor de soldaten van het Israëlische leger (IDF). Omdat voor zover ik weet geen Nederlandse vertaling ervan is hieronder een eigen vertaling, het is gebaseerd op een Bijbeltekst in Deut. 20:4 welke in het gebed is verwerkt:

Hij Die zegende onze voorouders Abraham, Isaak en Jakob – moge Hij zegenen de strijders van de Israel Defense Forces, die waken over ons land en de steden van onze God, vanaf de grens van Libanon naar de woestijn van Egypte, en van de Grote Zee tot en met de toegang van de Aravah, zowel op het land, als in de lucht, en op de zee. מִי שֶׁבֵּרַךְ אֲבוֹתֵינוּ אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב הוּא יְבָרֵךְ אֶת חַיָּלֵי צְבָא הֲגַנָּה לְיִשְׂרָאֵל, הָעוֹמְדִים עַל מִשְׁמַר אַרְצֵנוּ וְעָרֵי אֱלהֵינוּ מִגְּבוּל הַלְּבָנוֹן וְעַד מִדְבַּר מִצְרַיִם וּמִן הַיָּם הַגָּדוֹל עַד לְבוֹא הָעֲרָבָה בַּיַּבָּשָׁה בָּאֲוִיר וּבַיָּם.
Moge de Almachtige ervoor zorgen dat de vijanden die tegen ons opstaan worden neergeslagen voordat ze worden gevonden. Moge de Heilige, Gezegend is Hij, behouden en redden onze strijders uit alle ellende en nood en van elke plaag en ziekte, en moge Hij sturen zegen en succes in al hun werkzaamheden. יִתֵּן יְיָ אֶת אוֹיְבֵינוּ הַקָּמִים עָלֵינוּ נִגָּפִים לִפְנֵיהֶם. הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יִשְׁמֹר וְיַצִּיל אֶת חַיָלֵינוּ מִכָּל צָרָה וְצוּקָה וּמִכָּל נֶגַע וּמַחְלָה וְיִשְׁלַח בְּרָכָה וְהַצְלָחָה בְּכָל מַעֲשֵׂה יְדֵיהֶם.
Mag Hij brengen onze vijanden onder hun heerschappij en mag Hij geven hun heil en ze kronen met de overwinning. En mag worden vervuld voor hen het vers: Want het is Heere, uw God, Die met u gaat om uw vijanden te bevechten, om u te redden. יַדְבֵּר שׂוֹנְאֵינוּ תַּחְתֵּיהֶם וִיעַטְרֵם בְּכֶתֶר יְשׁוּעָה וּבְעֲטֶרֶת נִצָּחוֹן. וִיקֻיַּם בָּהֶם הַכָּתוּב: כִּי יְיָ אֱלֹהֵיכֶם הַהֹלֵךְ עִמָּכֶם לְהִלָּחֵם לָכֶם עִם איבֵיכֶם לְהוֹשִׁיעַ אֶתְכֶם:
Laten we zeggen: Amen. וְנאמַרוְנאמַר אָמֵן:

Tags: , , , ,

Overzicht van 24 uur

In de Nederlandse media wordt weinig aandacht besteed aan de grote hoeveelheid raketten die wordt afgevuurd op Israël, hieronder een overzicht van de afgelopen 24 uur dat de alarmsirenes afgingen in Israël. Iedere regel betekent dat 1 of meerdere raketten werden afgevuurd, in totaal 155 aanvallen waarbij een kleine 250 raketten en ontelbare mortieren werden afgevuurd op de burgerbevolking van Israël.

 1. Alarm Shar hanegev 12:57:52
 2. Alarm Sderot 12:57:27
 3. Alarm Ashkelon 12:51:32
 4. Alarm Hof ashkelon 12:50:54
 5. Alarm Ashkelon 12:50:17
 6. Alarm Shar hanegev 12:48:11
 7. Alarm Sderot 12:46:19
 8. Alarm Hof ashkelon 12:46:30
 9. Alarm Shar hanegev 12:44:14
 10. Alarm Sdot Negev 12:44:23
 11. Alarm Eshkol 12:07:37
 12. Alarm Shar hanegev 12:00:11
 13. Alarm Ashdod 11:43:25
 14. Alarm Hof ashkelon 11:37:12
 15. Alarm Shar Hanegev 11:00:12
 16. Alarm Lod 10:44:59
 17. Alarm Holon 10:44:40
 18. Alarm Ramat Gan 10:44:35
 19. Alarm Bnei Brak 10:44:15
 20. Alarm Ben Gurion Airport 10:44:10
 21. Alarm Rishon Lezion 10:43:15
 22. Alarm Ashdod 10:43:12
 23. Alarm Bat Yam 10:43:11
 24. Alarm Shar Hanegev 10:25:45
 25. Alarm Sdot Negev 10:24:39
 26. Alarm Shar hanegev 10:24:44
 27. Alarm Hof ashkelon 10:05:21
 28. Alarm Eshkol 08:59:55
 29. Alarm Gedera 08:05:31
 30. Alarm Ashkelon 08:05:19
 31. Alarm Netivot 08:03:42
 32. Alarm Rishon Lezion 08:02:51
 33. Alarm Ashdod 08:01:12
 34. Alarm Ness Ziona 08:00:53
 35. Alarm Eshkol 07:33:11
 36. Alarm Shar hanegev 06:29:29
 37. Alarm Shar hanegev 06:29:17
 38. Alarm Eshkol 06:15:36
 39. Alarm Sderot 06:15:23
 40. Alarm Haifa 03:28:15
 41. Alarm Sdot Negev 02:01:20
 42. Alarm Shar hanegev 02:01:32
 43. Alarm Hof ashkelon 01:26:30
 44. Alarm Hof ashkelon 01:19:18
 45. Alarm Hof ashkelon 01:19:20
 46. Alarm Sdot Negev 22:23:30
 47. Alarm Shar hanegev 22:23:27
 48. Alarm Sdot Negev 21:58:16
 49. Alarm Shar hanegev 21:58:24
 50. Alarm Sdot Negev 21:54:04
 51. Alarm Shar hanegev 21:54:49
 52. Alarm Sdot Negev 21:32:15
 53. Alarm Shar hanegev 21:32:48
 54. Alarm Yavne 21:13:28
 55. Alarm Hof ashkelon 21:13:52
 56. Alarm Ashkelon 21:13:04
 57. Alarm Ashdod 21:13:47
 58. Alarm Ashdod 21:13:12
 59. Alarm Yavne 20:56:25
 60. Alarm Ashdod 20:56:10
 61. Alarm Ashdod 20:51:20
 62. Alarm Kiryat Malachi 20:36:20
 63. Alarm Gan Yavne 20:35:18
 64. Alarm Eshkol 19:56:04
 65. Alarm Gedera 19:44:55
 66. Alarm Yavne 19:44:32
 67. Alarm Rehovot 19:44:32
 68. Alarm Lod 19:44:22
 69. Alarm Bat Yam 19:43:22
 70. Alarm Rishon lezion 19:42:45
 71. Alarm Ness Ziona 19:42:39
 72. Alarm Gedera 19:42:27
 73. Alarm Ness Ziona 19:42:11
 74. Alarm Sdot Negev 19:38:52
 75. Alarm Merchavim 19:38:15
 76. Alarm Bnei Shimon Regional Council 19:38:55
 77. Alarm lehavim 19:38:11
 78. Alarm Shar hanegev 19:38:47
 79. Alarm Omer 19:34:39
 80. Alarm Merchavim 19:31:47
 81. Alarm Beer Sheva 19:31:36
 82. Alarm Bnei Shimon Regional Council 19:30:04
 83. Alarm Omer 19:30:11
 84. Alarm lehavim 19:30:25
 85. Alarm Beer Sheva 19:30:19
 86. Alarm Beer Sheva 19:29:12
 87. Alarm Merchavim 19:27:07
 88. Alarm Beer Sheva 19:27:12
 89. Alarm Omer 19:26:08
 90. Alarm Bnei Shimon Regional Council 19:26:45
 91. Alarm lehavim 19:26:50
 92. Alarm Beer Sheva 19:26:16
 93. Alarm Beer Sheva 19:26:22
 94. Alarm Shar hanegev 19:11:13
 95. Alarm Hof ashkelon 18:56:14
 96. Alarm Hof ashkelon 18:52:04
 97. Alarm Shar hanegev 18:06:12
 98. Alarm Sderot 18:06:19
 99. Alarm Neve Ilan 17:57:45
 100. Alarm Beit Shemesh 17:56:40
 101. Alarm Jerusalem 17:56:07
 102. Alarm Ashkelon 17:53:00
 103. Alarm Ashkelon 17:55:04
 104. Alarm Shar hanegev 17:42:39
 105. Alarm Shar hanegev 16:58:16
 106. Alarm Sderot 16:58:04
 107. Alarm Eshkol 16:55:27
 108. Alarm Sdot Negev 16:54:39
 109. Alarm Shar hanegev 16:54:38
 110. Alarm Hof ashkelon 16:46:37
 111. Alarm Shar hanegev 16:40:12
 112. Alarm Sderot 16:40:21
 113. Alarm Sdot Negev 16:34:52
 114. Alarm Shar hanegev 16:34:54
 115. Alarm Hof ashkelon 16:30:28
 116. Alarm Hof ashkelon 16:29:14
 117. Alarm Hof ashkelon 16:28:29
 118. Alarm Sdot Negev 16:26:39
 119. Alarm Shar hanegev 16:26:36
 120. Alarm Sdot Negev 16:22:18
 121. Alarm Shar hanegev 16:22:40
 122. Alarm Hof ashkelon 16:17:39
 123. Alarm Sdot Negev 16:16:33
 124. Alarm Shar hanegev 16:16:53
 125. Alarm Ashkelon 16:06:50
 126. Alarm Eshkol 16:05:09
 127. Alarm Shar hanegev 15:47:05
 128. Alarm Sderot 15:47:30
 129. Alarm Sderot 15:47:30
 130. Alarm Hof ashkelon 15:35:51
 131. Alarm Sdot Negev 15:35:09
 132. Alarm Shar hanegev 15:12:49
 133. Alarm Sderot 15:12:26
 134. Alarm Eshkol 15:06:35
 135. Alarm Ashkelon 14:35:45
 136. Alarm Yavne 14:34:29
 137. Alarm Hof ashkelon 14:34:13
 138. Alarm Ashdod 14:34:41
 139. Alarm Eshkol 14:27:26
 140. Alarm Eshkol 14:17:38
 141. Alarm Beer Sheva 14:15:04
 142. Alarm Eshkol 13:52:05
 143. Alarm Merchavim 13:40:49
 144. Alarm Bnei Shimon Regional Council 13:40:37
 145. Alarm Beer Sheva 13:39:45
 146. Alarm Beer Sheva 13:19:15
 147. Alarm Hof ashkelon 13:12:42
 148. Alarm Yavne 13:04:49
 149. Alarm Gedera 13:04:54
 150. Alarm Ness Ziona 13:01:50
 151. Alarm Gan Yavne 13:01:34
 152. Alarm Yavne 13:00:52
 153. Alarm Gedera 13:00:23
 154. Alarm Ashdod 13:00:38
 155. Alarm Hof ashkelon 12:58:11

Tags: ,

Oorlogsretoriek

Het schild van zijn helden is rood geverfd, de dappere mannen zijn in karmozijnrood gekleed.

Nahum 2:3 (HSV)

In het verleden had ik al eens over deze tekst geschreven en toen vermeldde ik dat er ten tijde van Nahum geen legers bekend waren die een rood uniform droegen. Eigenlijk kwam ik er toen niet uit, tot ik deze week weer eens dit kleine profetische boek in zijn geheel las en tot de conclusie kwam dat hier totaal iets anders wordt bedoelt. De profeet Nahum beschrijft hier op een haast Tolkienistische wijze het bloedige oorlogsgeweld, ook in het volgende hoofdstuk zien we dit “Wee de bloedstad, een en al leugen, vol buit! Het roven houdt niet op. Zweepgeknal, het geluid van ratelende wielen, galopperende paarden, hotsende wagens, steigerende ruiters, vlammende zwaarden en bliksemende speren, een menigte gesneuvelden en een massa dode lichamen. Ja, aan lichamen komt geen einde, men zal struikelen over hun lichamen!” In deze context wordt het duidelijk dat die rode schilden rood zijn geworden van het vele bloed en ook de kleding van deze strijders zitten zo onder het bloed dat ze rood zijn geworden.

Het gaat hier helemaal niet erom dat de wapenrusting rood is geverfd, maar dat ze rood zijn geworden door het oorlogsgeweld.

Tags: ,

Slingers

Vandaag zag ik op mijn FaceBook een melding van een vriend die zei dat hij me jaloers maakte omdat hij een slingersteen uit de Elah-vallei in zijn handen had gehad. Ik ben niet oorlogszuchtig (denk ik), maar bij zo’n opmerking ben je wel meteen heel nieuwsgierig. Want in de Elah-vallei had de beroemde slingeraar David de Filistijn Goliath gedood. Vandaar dat ik maar meteen een kleine compilatie maak wat al eerder op mijn website over slingers en slingerstenen is geschreven:

Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg, en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel.

1 Samuel 17:49 (HSV)

Een van de bekendste passages in de Bijbel is toch wel hoe David Goliath doodde en toch als je het aandachtig leest blijkt dat er allerlei dingen in deze geschiedenis staan die voor vraagtekens zorgen. Bijvoorbeeld in bovengenoemde tekst staat dat de steen tegen het voorhoofd van Goliath komt waardoor hij (voorover) met zijn gezicht op de aarde viel.

Voordat ik de problemen die ik met dit vers heb behandel, zal ik eerst iets over de slinger vertellen om duidelijk te maken wat een geducht wapen het is. Men heeft verschillende van deze antieke slingerstenen gevonden en sommige waren speciaal voor dit doel gemaakt. Ze waren niet alleen van steen maar werden soms, zoals bij de Romeinen, gegoten uit lood. En net zoals tegenwoordig vaak boodschappen op raketten worden geschreven voor de “ontvangende partij”, heeft men die ook op Griekse slingerstenen teruggevonden. “Neem deze”, “Voor jou”, “Hier heb je niet van terug” waren bekende inscripties. Daarnaast waren deze stenen van verschillende grootte en varieerden van 2 cm tot het formaat van een basketbal. Verder kan een geoefend slingeraar zo’n steen wegslingeren met een snelheid van 200 tot 360 km p/uur en afhankelijk van het soort slinger en de grootte van de steen een afstand bereiken van 100 tot 500 meter. Dat is verder dan men met sommige bogen en pijl weg kan schieten!

Daarnaast zijn er vermeldingen dat hedendaagse slingeraars uit Zuid Amerika zo geoefend zijn dat ze op een afstand van 70-100 meter een vogel ter grootte van een duif kunnen raken. Het is dus zeer aannemelijk dat slingeraars die in de Bijbel genoemd worden dit ook konden. Daarnaast zijn er Spaanse overleveringen dat toen deze Mexico veroverden ze niet zozeer bang waren voor de pijlen die de Azteken afschoten omdat hun harnassen hier wel tegen bestand waren, maar de stenen die de Azteekse slingeraars op hen afschoten kwamen zo hard aan dat deze hun pantsers konden doorboren. Er zijn zelfs meldingen dat zo’n slingersteen armen en benen konden afrukken.

Komen we dan bij mijn probleem hoe David Goliath raakte. Dat het een “toevalstreffer” zou zijn, zoals in sommige kritische commentaren staat is onzin, daar er genoeg meldingen zijn dat deze slingeraars zeer geoefend waren. Het raken van een vogel met zo’n steen is slechts een voorbeeld. Waar ik meer problemen mee heb is dat Goliath voorover viel, want als zo’n steen met zo’n grote kracht wordt weggeslingerd dat het zelfs ledematen kan afrukken, dan ligt het voor de hand dat door deze kracht Goliath naar achteren werd geslagen. Het tweede probleem is dat het schot de reus niet doodde, want een paar verzen verderop lezen we dat David hem doodde door zijn hoofd af te hakken met het zwaard van Goliath zelf.

Een eerste conclusie zou kunnen zijn dat David de steen niet zo hard wegslingerde waardoor de reus alleen maar verdoofd was en daarom voorover viel. Maar volgens sommige geleerden kan het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt voor “hoofd” ook de betekenis hebben van een (bronzen) “scheenplaat”, daarbij verwijzend naar 1 Sam. 17:6 waar het in deze betekenis voorkomt. Hierbij betogen ze dat helemaal niet het voorhoofd is geraakt, maar dat de steen de scheenplaat die op een van de benen van Goliath was bevestigd raakte, met daarmee de mogelijkheid dat zelfs dit been werd afgeslagen en dat de reus daarom het evenwicht verloor en voorover viel. Ongeacht welke van de twee hypotheses de voorkeur heeft, in beide gevallen was het noodzakelijk dat David de reus daarna moest doden.

Tot slot, dat de slinger maar een armetierig wapen was voor herders is absoluut niet waar. Vroeger waren veel legers met slingeraars uitgerust en ze waren zeer geducht. Cliff Savage waarschuwt in zijn boek “The Sling, for Sport en Survival” dat het ook tegenwoordig nog een van de gevaarlijkste wapens is en in sommige situaties zelfs praktischer is dan moderne wapens als geweren. Dat hij hierin gelijk heeft blijkt uit het feit dat ook Israëlische soldaten aanvallen van Palestijnse terroristen met slingers (de zogenaamde stenengooiers) zeer serieus nemen. Uit verschillende verslagen blijkt dat zelfs de gepantserde ruiten van hun wagens eraan moesten geloven.

Naast David worden in de Bijbel nog meer slingeraars genoemd, zo lezen we dat Uzzia het leger voorzag van wapens waaronder slingerstenen (2 Kron. 26:14), waaruit we mogen concluderen dat er geoefende slingeraars in het leger waren. Onder de Benjamieten waren waren zevenhonderd linkshandige slingeraars, waarvan een ieder haarfijn met een steen kon slingeren zonder te missen (Richt. 20:16).

Naast deze verwijzingen zijn er ook teksten waar slingerstenen algemener worden genoemd, in Job (41:19) lezen we dat “Een pijl jaagt hem [de Leviathan] niet op de vlucht; slingerstenen worden voor hem veranderd in stoppels.” Ook uit deze passage mogen we concluderen dat dit wapen op zijn minst gelijkwaardig was aan de boog. In Zacharia (9:15) lezen we dat de HEERE zelf de Joden zal beschermen tegen slingerstenen en in Spreuken (26:8) dat “Zoals wie een steen in een slinger vastbindt, zo is hij die een dwaas eer geeft“. Een steen wordt niet in de slinger vastgebonden, hij wordt erin gelegd.

Tags: , ,

« Older entries