Oorlog

You are currently browsing articles tagged Oorlog.

Slingers

Vandaag zag ik op mijn FaceBook een melding van een vriend die zei dat hij me jaloers maakte omdat hij een slingersteen uit de Elah-vallei in zijn handen had gehad. Ik ben niet oorlogszuchtig (denk ik), maar bij zo’n opmerking ben je wel meteen heel nieuwsgierig. Want in de Elah-vallei had de beroemde slingeraar David de Filistijn Goliath gedood. Vandaar dat ik maar meteen een kleine compilatie maak wat al eerder op mijn website over slingers en slingerstenen is geschreven:

Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg, en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel.

1 Samuel 17:49 (HSV)

Een van de bekendste passages in de Bijbel is toch wel hoe David Goliath doodde en toch als je het aandachtig leest blijkt dat er allerlei dingen in deze geschiedenis staan die voor vraagtekens zorgen. Bijvoorbeeld in bovengenoemde tekst staat dat de steen tegen het voorhoofd van Goliath komt waardoor hij (voorover) met zijn gezicht op de aarde viel.

Voordat ik de problemen die ik met dit vers heb behandel, zal ik eerst iets over de slinger vertellen om duidelijk te maken wat een geducht wapen het is. Men heeft verschillende van deze antieke slingerstenen gevonden en sommige waren speciaal voor dit doel gemaakt. Ze waren niet alleen van steen maar werden soms, zoals bij de Romeinen, gegoten uit lood. En net zoals tegenwoordig vaak boodschappen op raketten worden geschreven voor de “ontvangende partij”, heeft men die ook op Griekse slingerstenen teruggevonden. “Neem deze”, “Voor jou”, “Hier heb je niet van terug” waren bekende inscripties. Daarnaast waren deze stenen van verschillende grootte en varieerden van 2 cm tot het formaat van een basketbal. Verder kan een geoefend slingeraar zo’n steen wegslingeren met een snelheid van 200 tot 360 km p/uur en afhankelijk van het soort slinger en de grootte van de steen een afstand bereiken van 100 tot 500 meter. Dat is verder dan men met sommige bogen en pijl weg kan schieten!

Daarnaast zijn er vermeldingen dat hedendaagse slingeraars uit Zuid Amerika zo geoefend zijn dat ze op een afstand van 70-100 meter een vogel ter grootte van een duif kunnen raken. Het is dus zeer aannemelijk dat slingeraars die in de Bijbel genoemd worden dit ook konden. Daarnaast zijn er Spaanse overleveringen dat toen deze Mexico veroverden ze niet zozeer bang waren voor de pijlen die de Azteken afschoten omdat hun harnassen hier wel tegen bestand waren, maar de stenen die de Azteekse slingeraars op hen afschoten kwamen zo hard aan dat deze hun pantsers konden doorboren. Er zijn zelfs meldingen dat zo’n slingersteen armen en benen konden afrukken.

Komen we dan bij mijn probleem hoe David Goliath raakte. Dat het een “toevalstreffer” zou zijn, zoals in sommige kritische commentaren staat is onzin, daar er genoeg meldingen zijn dat deze slingeraars zeer geoefend waren. Het raken van een vogel met zo’n steen is slechts een voorbeeld. Waar ik meer problemen mee heb is dat Goliath voorover viel, want als zo’n steen met zo’n grote kracht wordt weggeslingerd dat het zelfs ledematen kan afrukken, dan ligt het voor de hand dat door deze kracht Goliath naar achteren werd geslagen. Het tweede probleem is dat het schot de reus niet doodde, want een paar verzen verderop lezen we dat David hem doodde door zijn hoofd af te hakken met het zwaard van Goliath zelf.

Een eerste conclusie zou kunnen zijn dat David de steen niet zo hard wegslingerde waardoor de reus alleen maar verdoofd was en daarom voorover viel. Maar volgens sommige geleerden kan het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt voor “hoofd” ook de betekenis hebben van een (bronzen) “scheenplaat”, daarbij verwijzend naar 1 Sam. 17:6 waar het in deze betekenis voorkomt. Hierbij betogen ze dat helemaal niet het voorhoofd is geraakt, maar dat de steen de scheenplaat die op een van de benen van Goliath was bevestigd raakte, met daarmee de mogelijkheid dat zelfs dit been werd afgeslagen en dat de reus daarom het evenwicht verloor en voorover viel. Ongeacht welke van de twee hypotheses de voorkeur heeft, in beide gevallen was het noodzakelijk dat David de reus daarna moest doden.

Tot slot, dat de slinger maar een armetierig wapen was voor herders is absoluut niet waar. Vroeger waren veel legers met slingeraars uitgerust en ze waren zeer geducht. Cliff Savage waarschuwt in zijn boek “The Sling, for Sport en Survival” dat het ook tegenwoordig nog een van de gevaarlijkste wapens is en in sommige situaties zelfs praktischer is dan moderne wapens als geweren. Dat hij hierin gelijk heeft blijkt uit het feit dat ook Israëlische soldaten aanvallen van Palestijnse terroristen met slingers (de zogenaamde stenengooiers) zeer serieus nemen. Uit verschillende verslagen blijkt dat zelfs de gepantserde ruiten van hun wagens eraan moesten geloven.

Naast David worden in de Bijbel nog meer slingeraars genoemd, zo lezen we dat Uzzia het leger voorzag van wapens waaronder slingerstenen (2 Kron. 26:14), waaruit we mogen concluderen dat er geoefende slingeraars in het leger waren. Onder de Benjamieten waren waren zevenhonderd linkshandige slingeraars, waarvan een ieder haarfijn met een steen kon slingeren zonder te missen (Richt. 20:16).

Naast deze verwijzingen zijn er ook teksten waar slingerstenen algemener worden genoemd, in Job (41:19) lezen we dat “Een pijl jaagt hem [de Leviathan] niet op de vlucht; slingerstenen worden voor hem veranderd in stoppels.” Ook uit deze passage mogen we concluderen dat dit wapen op zijn minst gelijkwaardig was aan de boog. In Zacharia (9:15) lezen we dat de HEERE zelf de Joden zal beschermen tegen slingerstenen en in Spreuken (26:8) dat “Zoals wie een steen in een slinger vastbindt, zo is hij die een dwaas eer geeft“. Een steen wordt niet in de slinger vastgebonden, hij wordt erin gelegd.

Tags: , ,

2 O God, zwijg niet, houd U niet doof, wees niet stil, o God!
3 Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, steken hun hoofd omhoog.
4 Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw beschermelingen.
5 Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.
6 Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd; dezen hebben een verbond tegen U gesloten:
7 de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten,
8 Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de bewoners van Tyrus.
9 Ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten, zij zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest.
Psalm 83:2-9 (HSV)

De laatste jaren valt het me op dat als de spanningen in Israël oplopen bijna altijd bovengenoemde Psalm wordt aangehaald. In het verleden heb ik al eens aandacht hieraan besteed in een kleine minireeks (deel 1, 23, 45, 6 en 7), maar toch wil ik nog eens aandacht hieraan besteden omdat vaak deze Psalm uit zijn verband wordt gerukt. Zo lees ik regelmatig dat deze Psalm nu in vervulling komt en dat de genoemde volken zich hebben samengespannen tegen Israël. De historische vervulling van deze Psalm heeft echter nog nooit plaatsgevonden: nooit hebben de tien volkeren die hier worden genoemd zich verenigd tegen Israël. Om deze tekst goed te kunnen interpreteren is het noodzakelijk om te weten waar deze volken zich ten tijde van de schrijver van deze Psalm bevonden en heb daarom ooit onderstaand kaartje gemaakt.

Los van de vraag of al die volken van toen nu nog bestaan, zien we dat ze woonden in de landen en gebieden die ook nu niet op vriendschappelijke voet staan met Israël. We kunnen dan ook op zijn hoogst zeggen dat de vijandige houding van de toenmalige volken dezelfde is als van de huidige volken in die gebieden.

Kunnen we dan stellen dat de profetie in deze Psalm (zo die er al is) dan nooit tot vervulling kan komen omdat die volken niet meer bestaan, of moeten we meegaan met veel christenen die stellen dat in principe de hedendaagse volken nog steeds dezelfde zijn als die van toen en dat deze profetie dus nog steeds zal uitkomen. Ik ben in beide opties voorzichtig, ten eerste als je mijn minireeks leest dan zul je opmerken dat er al veel problemen zijn met het determineren van de genoemde volken omdat sommige niet meer bestonden ten tijde dat de Psalm werd geschreven. Dit laatste zou betekenen dat de genoemde volken eerder symbolische volken zijn en dan zou de tweede genoemde mogelijkheid zeer goed kunnen.

Maar als die tweede mogelijkheid inderdaad correct is, dan moeten de aanhangers van deze ook zo eerlijk zijn om te erkennen dat de Filistijnen/Palestijnen in de Gaza-strook wonen en dat de “Assur-mensen” misschien de hedendaagse mensen zijn die in de Westbank wonen (zie mijn argumentatie). Helaas moet ik erkennen dat ik dit vaak niet in hun argumentatie terugvind.

Ik vind dan ook dat als we de Bijbel erbij willen halen bij de vele escalaties, we dan wel goed moeten lezen wat er staat en het van alle kanten bekijken en ook die teksten moeten accepteren die ons niet aanstaan. Dit maakt mij niet pro-Hamas of pro-Israël, maar maakt mij pro-God. Wat Zijn plannen zijn weten we gedeeltelijk uit de Bijbel, maar laten we die plannen niet voor onze eigen doelstellingen gaan gebruiken. Ondertussen kunnen we alleen maar bidden voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6).

Tags: , , ,

In de vele vertalingen komen we vaak de uitdrukking “paard en ruiter” tegen. Maar in de tijd van het Oude Testament waren er nog geen ruiters, men gebruikte paarden alleen om de (strijd)wagens voort te trekken en het is dan ook correcter om te spreken van wagenmenners. Zover ik heb kunnen nagaan waren de Scythen (een nomadisch volk) de eersten die paarden bereden.

Maar terug naar de Bijbel, het is grappig om te zien hoe consequent vertalers zijn in het vertalen van “ruiter”. In de passage waarin de farao met zijn soldaten de Hebreeërs achtervolgen, lezen we: “De Egyptenaren achtervolgden hen, alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in” (Ex. 14:23 NBV). We lezen hier nog eens de duidelijke vermelding dat het om strijdwagens gaat en toch wordt gesproken over “ruiters”, alleen de Willibrordvertaling 1995 vertaald correct met “wagenmenners”.

Uit dit kleine voorbeeld blijkt hoe lastig vertalen is, je moet niet alleen kijken naar de woorden maar ook naar de historische context waarin de geschiedenis zich afspeelt. Hopelijk wordt bij een herziening van de gangbare vertaling hieraan gedacht en zullen ze dit corrigeren.

Tags: , ,

Schoon zijt gij, mijn liefste, als Tirsa,
liefelijk als Jeruzalem,
geducht als krijgsscharen met banieren.

Hooglied 6:4 (NBG)

Wie rijst daar als de dageraad, mooi als de maan,
stralend als de zon en ontzagwekkend als een leger in slagorde?

Hooglied 6:10 (WV95)

Je zult je vrouw maar vergelijken met een gevaarlijk en vooral oorlogszuchtig leger opgetuigd met banieren. Dat kan maar twee dingen betekenen, of die persoon is helemaal gek van legers, of hij bedoelde er totaal iets anders mee.

In deze twee passages van Hooglied zitten we dus met het probleem wat wordt hiermee bedoeld. Opvallend is dan ook dat de Groot Nieuws Bijbel het niet heeft over een leger met vaandels of banieren, maar haar vergelijkt met “indrukwekkend als de sterrenhemel“. De vraag is dan ook, hoe komen ze aan zo’n afwijkende vertaling en het ligt natuurlijk voor de hand dat we naar de Hebreeuwse tekst moeten kijken.

Het Hebreeuwse werkwoord dāgal is afgeleid van het zelfstandig naamwoord degel “banier, vaandel”, wat vaak verwijst naar een militaire standaard die, wanneer opgeheven, voor iedereen te zien was (Num. 2:3-4; 10:14-15). Het werkwoord zelf komt alleen voor in drie passages (Ps. 20:6; Hoogl. 6:4, 10). Het is om deze reden dat in veel vertalingen dit woord letterlijk is vertaald met “banier” of “vaandel”, maar de vraag blijft natuurlijk wat hiermee wordt bedoeld. De NBV kozen voor de vaandelachtige betekenis, omdat er een verwant woord in hoofdstuk 2:4 staat, en wat ze hebben vertaald met ‘het vaandel van zijn liefde‘. Ze hebben gezocht naar een beeld dat beter bij een meisje past dan het beeld van een heel leger, en kwamen zo op ‘vaandelvrouw’. Waarbij je dan moet denken aan een sterke vrouw die in de oorlog in de voorste gelederen rijdt, hoog op een dromedaris.

Maar er zijn geleerden die hier anders over denken, omdat ze vinden dat vooral de tweede passage (vs. 10) dan helemaal niet logisch is. Zij betogen dat hier allerlei voorbeelden worden aangehaald uit de sterrenhemel, zoals “dageraad”, “maan” en “zon” en dat het dus logischer wijze om iets aan de hemel moet gaan omdat anders de parallellie in dit vers niet klopt (en Hooglied is toch poëzie!). Om die reden willen ze een letter in het woord veranderen zodat de meervoudsvorm van dāgal, “nadgalot” wordt veranderd in “nergalot“. De letter ד “d” wordt dus een ר “r” en deze lijken in het Hebreeuws heel erg op elkaar, zoals je kunt zien. Dit woord heeft inderdaad een sterrenkundige betekenis, want hier wordt het sterrenbeeld “Tweelingen” mee bedoeld, en enkele geleerden wijzen erop dat met de twee helderste sterren dan de borsten van de geliefde wordt bedoeld. Als dit zo is dan krijg je inderdaad, de schitterende parallellie:

Wie is zij die verschijnt als de dageraad,
mooi als de volle maan,
zuiver als de gloeiende zon,
indrukwekkend als de sterrenhemel?

Natuurlijk valt er nog veel meer over te zeggen en er zijn nog veel meer interpretaties over dit ene woord. Maar, met mijn romantiek en voorliefde voor de sterrenkunde, lijkt deze laatste verklaring de meest logische.

Tags: , , ,

Vandaag is het Israël-zondag in veel kerken, wat betekent dat deze kerken extra aandacht aan de relatie met Israël in hun kerkdienst geven. Tijdens deze diensten blijkt direct hoe een bepaalde kerk tegen Israël aankijkt. Sommige zijn heel positief, hangen Israëlische vlaggen op, zingen Joodse liederen en ook de preek zelf geeft aandacht aan de moeilijke positie waar Israël zich nu in bevind. Andere kerken delen deze visie absoluut niet en leggen meer de nadruk dat de kerk (en dan vooral de hunne) de plaats heeft ingenomen van het volk Israël. Een derde categorie is nog radicaler en ziet helemaal geen band meer tussen de Bijbel en Israël en laten dit duidelijk naar voren komen in hun preek waar de “arme Palestijnen” onderdrukt zouden worden door de Israëliërs.

Ik wil niet ingaan op deze visies, maar een overbekende profetie uit Zacharia aanhalen waarin ons een blik wordt gegeven van het toekomstige Israël en dan in het bijzonder van Jeruzalem.

Ik zal van Jeruzalem een beker wijn maken die de omringende volken bedwelmt. Als Jeruzalem wordt belegerd, zal ook Juda onder de voet gelopen worden. Op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal ik van de stad een zware steen maken waaraan haar belagers zich vertillen.

Zacharia 12:2-3 (NBV)

Je hoeft geen zionist te zijn om te begrijpen dat dit een beschrijving is van een situatie die vandaag de dag duidelijk zichtbaar is. Steeds meer landen en dan vooral de Arabische landen rondom Israël gedragen zich steeds vijandelijker tegen Israël. De VN en bijna alle landen ter wereld vinden dat Jeruzalem van iedereen is, behalve van de Joden. In hun haat om Israël te vernietigen, zijn ze totaal verblind voor de vele historische argumenten (zoals ook deze tekst) dat Jeruzalem de hoofdstad van de Joden is. Jeruzalem is de stad waar de wereldpolitiek niet om heen kan en het is opmerkelijk dat hier melding wordt gemaakt dat deze wereldleiders zich hieraan zullen vertillen, of zoals de vertaling in Het Boek aangeeft zullen zij allemaal door haar worden verpletterd. Opvallend is dat de profetie hier niet stopt, maar aangeeft wat er zal gebeuren met deze vijanden:

Op die dag”, zegt de HERE, “zal Ik alle vijandelijke troepen die tegen haar oprukken, in verwarring brengen en krankzinnig maken. Want Ik zal waken over Juda, maar al haar vijanden blind maken.

Zacharia 12:4 (Het Boek)

Ook dit klinkt tegenwoordig bekend in de oren, je hoeft maar een discussie te beginnen over Israël of Jeruzalem en men gaat direct door het lint en men kan geen zinnig gesprek meer voeren. Opvallend is dat hier expliciet Juda wordt genoemd, een van de betwiste gebieden. Lezen we verder dan zien we waar deze razernij en blindheid toe leidt:

Dan zullen de leiders van Juda bij zichzelf zeggen: ‘De bevolking van Jeruzalem heeft kracht ontvangen van de HERE van de hemelse legers, hun God.’ Die dag zal Ik de leiders van Juda laten zijn als een klein vuurtje dat een bosbrand veroorzaakt, als een fakkel bij een hooiberg. Alle aangrenzende naties links en rechts zullen zij verteren, terwijl Jeruzalem niet van haar plaats zal wijken.

Zacharia 12:5-6 (Het Boek)

De leiders van Juda/Israël worden assertief, zullen niet langer aan de leiband lopen van andere machthebbers. Ook die is iets wat we nu zien gebeuren, kon Israël vroeger nog steunen op Amerika en verschillende Europese landen, nu komen ze steeds meer alleen te staan. Aan de andere kant is het opvallend dat steeds meer Israëlische leiders religieus georiënteerd zijn in vergelijking met hun voorgangers. Deze leiders van Israël zijn een “klein vuurtje” maar wel met als gevolg dat ze een “uitslaande brand” zullen veroorzaken. We kunnen dan wel in de kranten lezen van een vredesproces, maar volgens deze profetie is dat niet het geval en zeker niet op de manier zoals sommige wereldleiders denken.

Aan de andere kant denken veel zionistische christenen dat Israël nooit meer opgeheven zal worden en dat de betwiste gebieden Juda en Samaria nooit meer afgepakt zal worden. Ook hier gaat deze oude profetie op in:

De HERE zal eerst de rest van Juda de overwinning schenken en Jeruzalem pas daarna. Want Hij wil voorkomen dat de bevolking van Jeruzalem en Davids vorstenhuis zichzelf op de voorgrond zullen plaatsen. Die dag zal Ik Jeruzalems inwoners beschermen. De zwaksten onder hen zullen zo sterk als koning David zijn! En Davids vorstenhuis zal zijn als God, als de Engel van de HERE Die voor hen uit gaat.

Zacharia 12: 7-8 (Het Boek)

Hier wordt vermeld dat in stappen het land weer zal behoren aan Israël en dat dit niet zonder slag of stoot zal gebeuren. Zelfs de zwakkelingen zullen tijdens deze oorlog moedig zijn, zoals de historische koning David. Uiteindelijk zal de uitslag zijn dat de vijanden overwonnen zullen zijn.

Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.

Zacharia 12: 9 (HSV)

We kunnen dit voorgaande als een mooi verhaal uit een ver verleden zien, maar het is wel opvallend dat er veel parallellen zijn met vandaag de dag. Als we zover willen gaan dat we de conclusie durven te trekken dat we deze voorzegging uit de Bijbel nu meemaken, dan moeten we ook zo reëel zijn om het vervolg te accepteren:

Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.

Zacharia 12: 10 (HSV)

Blijkbaar zal de God van Israël ervoor zorgen dat de Israëliërs Hem zullen zien en tot inkeer komen. Het tweede gedeelte is voor veel christenen een bekende tekst en willen in “Die zij doorstoken hebben” Christus zien. Voor de Joden en andere bezoekers van deze site wil ik uitdagen uit te zoeken welke persoon hiermee wordt bedoeld. Welke Messias wordt met deze persoon bedoeld. Laten we onze vooroordelen eens opzij zetten en proberen objectief naar deze oude profetie te kijken en daar onze conclusies uit trekken of dit op vandaag de dag slaat en of de betwiste gebieden in Israël tot een ander volk behoren of tot de Joden.

Tags: , , ,

Slingeraars

Een vorige keer had ik het al over David die met zijn slinger Goliath versloeg. Maar in de Bijbel worden meer slingeraars genoemd, zo lezen we dat Uzzia het leger voorzag van wapens waaronder slingerstenen (2 Kron. 26:14), waaruit we mogen concluderen dat er geoefende slingeraars in het leger waren. Onder de Benjamieten waren waren zevenhonderd linkshandige slingeraars, waarvan een ieder haarfijn met een steen kon slingeren zonder te missen (Richt. 20:16).

Naast deze verwijzingen zijn er ook teksten waar slingerstenen algemener worden genoemd, in Job (41:19) lezen we dat “Een pijl jaagt hem [de Leviathan] niet op de vlucht; slingerstenen worden voor hem veranderd in stoppels.” Ook uit deze passage mogen we concluderen dat dit wapen op zijn minst gelijkwaardig was aan de boog. In Zacharia (9:15) lezen we dat de HEERE zelf de Joden zal beschermen tegen slingerstenen en in Spreuken (26:8) dat “Zoals wie een steen in een slinger vastbindt, zo is hij die een dwaas eer geeft“. Een steen wordt niet in de slinger vastgebonden, hij wordt erin gelegd.

Tags: , ,

Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg, en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel.

1 Samuel 17:49 (HSV)

Een van de bekendste passages in de Bijbel is toch wel hoe David Goliath doodde en toch als je het aandachtig leest blijkt dat er allerlei dingen in deze geschiedenis staan die voor vraagtekens zorgen. Bijvoorbeeld in bovengenoemde tekst staat dat de steen tegen het voorhoofd van Goliath komt waardoor hij (voorover) met zijn gezicht op de aarde viel.

Voordat ik de problemen die ik met dit vers heb behandel, zal ik eerst iets over de slinger vertellen om duidelijk te maken wat een geducht wapen het is. Men heeft verschillende van deze antieke slingerstenen gevonden en sommige waren speciaal voor dit doel gemaakt. Ze waren niet alleen van steen maar werden soms, zoals bij de Romeinen, gegoten uit lood. En net zoals tegenwoordig vaak boodschappen op raketten worden geschreven voor de “ontvangende partij”, heeft men die ook op Griekse slingerstenen teruggevonden. “Neem deze”, “Voor jou”, “Hier heb je niet van terug” waren bekende inscripties. Daarnaast waren deze stenen van verschillende grootte en varieerden van 2 cm tot het formaat van een basketbal. Verder kan een geoefend slingeraar zo’n steen wegslingeren met een snelheid van 200 tot 360 km p/uur en afhankelijk van het soort slinger en de grootte van de steen een afstand bereiken van 100 tot 500 meter. Dat is verder dan men met sommige bogen en pijl weg kan schieten!

Daarnaast zijn er vermeldingen dat hedendaagse slingeraars uit Zuid Amerika zo geoefend zijn dat ze op een afstand van 70-100 meter een vogel ter grootte van een duif kunnen raken. Het is dus zeer aannemelijk dat slingeraars die in de Bijbel genoemd worden dit ook konden. Daarnaast zijn er Spaanse overleveringen dat toen deze Mexico veroverden ze niet zozeer bang waren voor de pijlen die de Azteken afschoten omdat hun harnassen hier wel tegen bestand waren, maar de stenen die de Azteekse slingeraars op hen afschoten kwamen zo hard aan dat deze hun pantsers konden doorboren. Er zijn zelfs meldingen dat zo’n slingersteen armen en benen konden afrukken.

Komen we dan bij mijn probleem hoe David Goliath raakte. Dat het een “toevalstreffer” zou zijn, zoals in sommige kritische commentaren staat is onzin, daar er genoeg meldingen zijn dat deze slingeraars zeer geoefend waren. Het raken van een vogel met zo’n steen is slechts een voorbeeld. Waar ik meer problemen mee heb is dat Goliath voorover viel, want als zo’n steen met zo’n grote kracht wordt weggeslingerd dat het zelfs ledematen kan afrukken, dan ligt het voor de hand dat door deze kracht Goliath naar achteren werd geslagen. Het tweede probleem is dat het schot de reus niet doodde, want een paar verzen verderop lezen we dat David hem doodde door zijn hoofd af te hakken met het zwaard van Goliath zelf.

Een eerste conclusie zou kunnen zijn dat David de steen niet zo hard wegslingerde waardoor de reus alleen maar verdoofd was en daarom voorover viel. Maar volgens sommige geleerden kan het Hebreeuwse woord wat dat hier wordt gebruikt voor “hoofd” ook de betekenis hebben van een (bronzen) “scheenplaat”, daarbij verwijzend naar 1 Sam. 17:6 waar het in deze betekenis voorkomt. Hierbij betogen ze dat helemaal niet het voorhoofd is geraakt, maar dat de steen de scheenplaat die op een van de benen van Goliath was bevestigd raakte, met daarmee de mogelijkheid dat zelfs dit been werd afgeslagen en dat de reus daarom het evenwicht verloor en voorover viel. Ongeacht welke van de twee hypotheses de voorkeur heeft, in beide gevallen was het noodzakelijk dat David de reus daarna moest doden.

Tot slot, dat de slinger maar een armetierig wapen was voor herders is absoluut niet waar. Vroeger waren veel legers met slingeraars uitgerust en ze waren zeer geducht. Cliff Savage waarschuwt in zijn boek “The Sling, for Sport en Survival” dat het ook tegenwoordig nog een van de gevaarlijkste wapens is en in sommige situaties zelfs praktischer is dan moderne wapens als geweren. Dat hij hierin gelijk heeft blijkt uit het feit dat ook Israëlische soldaten aanvallen van Palestijnse terroristen met slingers (de zogenaamde stenengooiers) zeer serieus nemen. Uit verschillende verslagen blijkt dat zelfs de gepantserde ruiten van hun wagens eraan moesten geloven.

Een volgende keer zal ik meer aandacht besteden aan andere slingeraars in de Bijbel.

Tags: ,

Iedere schaker denkt een paar zetten vooruit en het is dan ook niet verwonderlijk dat veel moderne strategen ook goed kunnen schaken. Overigens wil dat niet zeggen dat ze dan ook altijd winnen.

Een bekende strateeg uit de Bijbel is koning Hizkia en uit verschillende passages weten we welke strategieën hij had toen de Assyrische koning Sanherib met zijn legers tegen Jeruzalem optrok.

Plan A
Toen Sanherib tegen Israël optrok had het al verschillende steden ingenomen, waaronder Lachish. Het eerste plan wat Hizkia had om Sanherib weg te houden was het geven van 9000 kilo zilver en 900 kilo goud (2 Kon. 18:14), naast zijn nederige verontschuldigingen. Helaas ging Sanherib niet terug en Plan A had gefaald.

Plan B
Hizkia ging over op zijn tweede plan, namelijk een alliantie aangaan met de Egyptische farao Tirhaka (2 Kon. 19:9), uit buiten-Bijbelse bronnen weten we dat deze farao inderdaad was opgetrokken en verslagen. Dus ook dit tweede plan faalde.

Plan C
Nu plan A en B hadden gefaald was het zeker dat er een belegering zou komen. Omdat een belegerde stad water nodig heeft zien we dat Hizkia een tunnel graaft (2 Kron. 32:30). Zeer waarschijnlijk zal hij de bronnen buiten Jeruzalem hebben bedekt, zodat zijn vijanden geen toegang hadden tot water.

Of dit laatste plan heeft gewerkt weten we niet, in ieder geval hebben de legers van Sanherib niet Jeruzalem ingenomen, want we lezen in 2 Kon. 19:34 dat God de bescherming van Jeruzalem op zich neemt en in de volgende verzen lezen we dat een engel van de Heer 185.000 slachtoffers maakt in het vijandelijke leger en dat Sanherib daarna terugkeerde (vs. 36). Zoals het een echte oosterse koning betaamt, was deze veldslag volgens Sanherib een geweldige overwinning (zoals we in buiten-Bijbelse bronnen kunnen lezen) en vermeld hij dat Lachish en vele andere steden waren verwoest en ingenomen en dat Jeruzalem “als een vogel in een kooi is opgesloten”. Met andere woorden, dit is zijn bekentenis dat hij Jeruzalem niet heeft ingenomen.

Tags: , ,

Vandaag las ik dat de Arabische Liga aan de VN een “no-fly”-zone wil hebben boven de Gaza strook. In een ander artikel lezen we dat Turkije het “disproportionele” geweld van Israël veroordeeld. Deze Arabieren vinden namelijk dat Israël zich niet mag verdedigen tegen de raket- en mortier aanvallen van de Hamas. Daarnaast vinden ze dat Israël niet mag klagen als één miljoen Israëliërs moeten schuilen tegen deze rakettenregen. In de Nederlandse pers vind ik maar heel af een toe een berichtje hierover en dan nog sterk afgezwakt, vandaar hieronder een overzichtje van alle aanvallen vanuit de Gaza-strook van de afgelopen 3 dagen (gegevens van QassamCount):

Dag Tijd Omschrijving
zondag 10 april 2011 10:21 Qassam rocket was fired from the northern Gaza Strip and exploded in the southern Ashkelon, Israel.
zondag 10 april 2011 06:52 3 mortar shells fired from the Gaza Strip hit western Negev in Israel.
zaterdag 9 april 2011 22:08 Qassam rocket fired from Gaza lands in south Israel.
zaterdag 9 april 2011 17:54 A few rockets were fired from the Gaza Strip towards Ashkleon. At least one of them was intercepted.
zaterdag 9 april 2011 16:57 2 rockets fired from Gaza hit south Israel.
zaterdag 9 april 2011 ? A mortar fired from the Gaza Strip exploded in the Eshkol Regional Council and caused damage to a building.
zaterdag 9 april 2011 11:07 Two Grad rockets fired from the Gaza Strip exploded in open areas near Ofakim and a nearby community.
zaterdag 9 april 2011 09:25 18 mortar shells fired from the Gaza Strip hit at Israeli Negev; no injuries.
zaterdag 9 april 2011 04:21 Several Grad rockets fired the Gaza Strip exploded in open areas north of Ashdod and Nitsanim, Israel
zaterdag 9 april 2011 03:57 Grads fired at the area of Beersheba were intercepted. Several other rockets landed in open area.
zaterdag 9 april 2011 01:59 3 Grad rockets fired from the Gaza Strip explode south of Kiryat Gat, Israel
zaterdag 9 april 2011 01:40 Rocket fired from the Gaza Strip at Beersheba (major city in south of Israel) intercepted
zaterdag 9 april 2011 00:01 Palestinians fired a Qassam rocket that exploded in open spaces in Eshkol Regional Council of Israel
vrijdag 8 april 2011 22:42 3 additional rockets fired from the Gaza strip explode in Israel.
vrijdag 8 april 2011 20:24 2 mortar shells fired from Gaza Strip explode in Israeli Negev.
vrijdag 8 april 2011 19:17 2 mortar shells fired from Gaza Strip explode in a kibbutz in south of Israel, causing damage.
vrijdag 8 april 2011 18:22 3 mortar shells fired from Gaza Strip explode in Negev, Israel.
vrijdag 8 april 2011 17:57 4 Qassams fired at south of Israel from Gaza Strip, Iron Dome intercepts 3.
vrijdag 8 april 2011 17:18 3 mortar shells fired from Gaza land in Eshkol area, Israel.
vrijdag 8 april 2011 12:44 16 mortar shells from Gaza Strip hit Western Negev in Israel. 450 children evacuated from schools.
donderdag 7 april 2011 20:28 4 qassam rockets fired from Gaza Strip hit Israel
donderdag 7 april 2011 15:54 16yo boy critically injured in Israel after a school bus hit by an RPG missile fired from the Gaza Strip
donderdag 7 april 2011 ? 16 rockets and mortars fired from the Gaza strip hit Israel
dinsdag 5 april 2011 21:57 Rocket fired from the Gaza Strip hits Eshkol Regional Council in Israel.

Tags: , ,

Vandaag stond in de Jerusalem Post een artikel met bovenstaande titel. Als we deze Facebook pagina bekijken dan moet ik tot de tegengestelde conclusie komen. Met al meer dan 300.000 personen die achter een 3de intifada staan en elk uur vele honderden meer wordt via deze pagina opgeroepen om een vernietigende oorlog te voeren tegen Israël. Voor hen die geen of slecht Arabisch spreken verwijs ik naar deze pagina waarin uitleg wordt gegeven.

Gelukkig kunnen we nog wel tegen dit soort zaken protesteren, iedereen die een Facebook account heeft kan op de genoemde pagina onderin links aangeven dat deze site aanzet tot haat en rassendiscriminatie. Laten we hopen dat de mensen van Facebook niet zwichten voor de dreiging aan hun adres onderaan de pagina.

Tags: , ,

« Older entries