Hebreeuws

You are currently browsing articles tagged Hebreeuws.

Sinds de introductie van Windows 10 kregen we meerdere mailtjes en berichten dat grote delen van onze website was “verminkt” en allemaal � lieten zien, een verwijzing dat allerlei letters niet aanwezig waren. Toen ook ik op een van mijn computers Windows 10 had geïnstalleerd bleek dat dit inderdaad het geval was bij verschillende browsers. Na langdurig zoeken en testen hadden we eindelijk het probleem gevonden.

Wat achtergrond

Omdat onze website veelvuldig gebruik maakt van allerlei niet Latijnse letters, zoals Grieks en Hebreeuws is al jaren geleden besloten om tot de internationale standaard Unicode over te gaan. Dit betekent dat als je Griekse of Hebreeuwse karaktertekens goed wil zien je een lettertype (“font“) moet gebruiken om deze letters op een correcte wijze te zien. Om die reden forceren we in onze website om de browser een aantal favoriete fonts te gebruiken, nl. “Galatia SIL“, “Cardo” of als beide eerdere er niet zijn “Times New Roman”. Een of meerdere van deze fonts waren de afgelopen jaren op bijna iedere computer geïnstalleerd en zorgde ervoor dat de tekst correct in een browser verscheen.

Probleemstelling en oorzaak

Na de introductie van Windows 10 bleek dat in meerdere browsers en sommige teksteditors teksten nog maar gedeeltelijk correct werden getoond. Echter niet alle browsers en teksteditors hadden dit probleem en na testen bleek dat met name die browsers, die hun eigen fonts op een aparte directory opsloegen, hier geen probleem van hadden.

Omdat dit probleem zich alleen voordoet bij Windows 10 en niet andere operating systems, lag het voor de hand dat het probleem misschien te maken had met de comptabiliteit van de browsers met Windows 10. Aangepaste comptabele browsers werden opnieuw geïnstalleerd, maar het probleem bleef hardnekkig bestaan. Omdat ook in MSWord dit probleem zich voordeed (en weer alleen onder Windows 10), begon het vermoeden te rijzen dat er misschien een probleem was met de fonts zelf. Bij controle bleek dat alleen in de “home-edition” van deze Windows-versie het probleem optrad EN dat Microsoft in hun wijsheid “semilight weight” versies van de fonts hebben geïntroduceerd. In het kort komt het hier op neer dat de fonts niet alle karaktertekens van een karakterset ondersteunen met als gevolg dat letters verminkt op het scherm verschijnen.

Dat dit laatste een grote stap terug is in de tijd en een bewuste afwijking van de Internationale Standaard, moge duidelijk zijn.

Oplossing

Echter nu de oorzaak bekend is, weten we ook hoe we deze kunnen oplossen: het opnieuw installeren van fonts die de gehele karaktersets Grieks en Hebreeuws ondersteunen. Ons advies is dan ook om van de volgende websites een correct font te installeren:

Tags: , ,

Een vreemde taal leren is altijd moeilijk, zeker als de letters ook nog eens anders zijn dan die van ons. Hier een makkelijke manier om het te leren.

Tags: , , ,

Pieter Siebesma is een van de zeer gewaardeerde mensen die me de afgelopen jaren vaak heeft geholpen met het begrijpen van Hebreeuws. Van een van zijn lessen is nu een video opname gemaakt die ik jullie zeker niet wil onthouden. Want in een kleine 2 uur legt hij uit hoe je het Hebreeuwse alfabet kan leren en zelfs al de eerste Hebreeuwse woorden kan ontcijferen.

Tags: ,

Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Jesaja 40:1 (HSV)

In sommige Hebreeuwse Bijbels is de eerste letter van dit vers, de “nun”, groter geschreven dan de overige letters. Dit is vreemd want het Hebreeuws kent geen hoofdletters. Naast deze tekst zijn er nog enkele Bijbelteksten waar dit gebeurd en altijd heeft dat als doel om er extra de nadruk op te leggen.

Ik werd hierbij bepaald omdat naast een Hebreeuwse letter “nun” ook een Arabische “nun” bestaat die sinds deze week ook veel aandacht heeft gekregen. De ISIS markeerde met deze letter de huizen waar christenen woonden, die ze “nasrani” noemen. In mijn blog eerder vandaag heb ik daar al over geschreven en meldde dat het nu wereldwijd wordt gebruikt ter bemoediging van de vervolgde christenen. En wat is meer bemoedigend dan deze tekst!

Tags: ,

Maar u beweert: als iemand tegen zijn vader of moeder zegt: Alles waarmee ik u kan helpen is ‘korban’ – dat is: ik heb het bestemd voor God –

Mark. 7:11 (HSV)

We komen alleen hier en in Mattheüs 27:6 het Griekse woord ‘korban’ tegen, of beter het Hebreeuwse woord wat de betekenis heeft van “een offergave aan God” en om die reden niet voor een ander doeleinde gebruikt kon worden.

In Mattheüs wordt het vaak vertaald met de offerkist, tempelschat waar het geld t.b.v. de tempel in gedaan werd. Verwijzingen hiernaar lezen we in de Mishna Nedarim i. 4. “Als iemand zeg: “een brandoffer, [of] een meeloffer. [of] een zondoffer, [of] een dankoffer, [of] een vredeoffer zij wat ik van het uwe zal eten“. In Mark. 7:11 (Mat. 15:5) wordt meer algemeen op de eed/belofte om iets als offergave te bestemmen gesproken. In de Mishna Nedarim ix.1 wordt gesproken over een belofte die ten nadele van de ouders was uitgesproken. “Rabbi Eli’ézer zegt: men mag iemand een uitweg [tot berouw] openen door [hem te wijzen op] de eer van zijn vader en moeder;” Waarbij de conclusie is dat deze opgeheven mocht worden.

Tags: , , ,

Jaren geleden heb ik ooit dit artikel van Pieter Siebesma op de weblog geplaatst, helaas was hij niet meegekomen tijdens een van de migraties daarom plaats ik hem nog een keer:

Één van de belangrijkste argumenten die de aanhangers van de restitutietheorie aanvoeren voor hun opvatting, dat de aarde na de schepping tot een chaos is geworden, wordt gevormd door de vertaling van de woorden tohoe wabohoe. Zij vatten namelijk deze woorden op als een aanduiding voor een complete chaos.
Nu behoeft de Nederlandse uitdrukking “woest en ledig” niet primair te slaan op een chaos. Dat blijkt uit de nieuwste “Dikke van Dale”. Deze geeft onder het trefwoord “woest” de volgende omschrijving:

  1. Ledig, zonder plantengroei of onbebouwd: de aarde nu was woest en ledig (Gen. 1:2); woeste grond, niet in cultuur gebracht.
  2. wild, verwilderd, onordelijk

De “dikke van Dale” kiest in navolging van de Nederlandse Bijbelvertalingen in Gen.1:2 voor de eerste betekenis van “woest”.
Daarentegen kiezen de aanhangers van de restitutietheorie voor de tweede interpretatie van woest, namelijk als iets dat onordelijk is.
Het Nederlands brengt ons dus niet veel verder. Wat valt vanuit het Hebreeuws over deze woorden te zeggen?

De woordenboeken van het Bijbels Hebreeuws brengen ons evenmin veel verder. Zo geeft het “Bijbels Hebreeuws Nederlands Woordenboek” van E. Italie uit 1907 (herdruk 1994, de Haan-boeken, Ede), in navolging van het gezaghebbende Duitstalige Hebreeuwse woordenboek van Gesenius als vertaling van tohoe “woestenij; woestheid; verwoesting” en van bohoe “ledigheid; eenzaamheid”. De modernere woordenboeken van het Bijbels Hebreeuws leveren weinig nieuws op, of het moest zijn, dat zij tohoe met ledigheid vertalen en bohoe met woestenij, net andersom dus.
Een probleem is dat we in het Hebreeuws geen woorden van dezelfde stam hebben. Kenmerk van de Semitische talen is namelijk, dat men van een woordstam verschillende woorden kan afleiden, waardoor we een idee krijgen wat zo’n woord betekent. Evenmin zijn in andere Semitische talen parallellen voor de woorden tohoe wabohoe gevonden. In populaire studies wordt vaak beweerd dat zij verwant zijn aan woorden in het Babylonisch-Assyrisch, maar dit is niet juist gebleken. Mogelijk is het woord tohoe verwant aan het Ugaritische woord thw dat woestijn betekent. Voor de vertaling van dit woord kunnen we daarom niet bij andere talen te rade gaan.

Het raadplegen van een Hebreeuwse concordantie leert ons dat het woord tohoe twintig keer in het Oude Testament voorkomt, waarvan drie keer in combinatie met bohoe, dat verder los niet voorkomt. Behalve in Gen. 1:2 komt het in combinatie alleen voor in Jes. 34:11 en Jer. 4:23. Los wordt tohoe meestal vertaald met “leegheid”.

U. Cassuto, een Israëlische geleerde heeft in zijn commentaar bij Gen. 1:2 opgemerkt dat de meeste commentatoren de fout maken dit woord tohoe apart te bestuderen. Naar zijn mening is dit methodisch niet juist. De uitdrukking tohoe wabohoe vormt een vaste uitdrukking en behoeft daarom niet vertaald te worden als de afzonderlijke woorden. Als voorbeeld van zo’n samengestelde uitdrukking, die tezamen iets anders betekenen als de afzonderlijke componenten, noemt hij het modern Hebreeuwse woord kolno’a. het is samengesteld uit de woorden kol, letterlijk “stem” en no’a letterlijk “beweging”. Maar tezamen is het het woord voor bioscoop! Dit zou je uit de afzonderlijke woorden niet zo gauw opmaken. Hij vat tohoe wabohoe als een uitdrukking op.

De meeste vertalingen vertalen deze woorden als bijvoeglijke naamwoorden, maar gezien de woordconstructie ligt het meer voor de hand om aan zelfstandige naamwoorden te denken, dus bijv. niet woest en ledig, maar woestheid en ledigheid.”

Laten we daarom de drie teksten Gen. 1:2, Jer. 4:23 en Jes. 34:11 eens nader bekijken. Wat kunnen we uit de context van Gen. 1:2 opmaken met betrekking tot de uitdrukking tohoe wabohoe? De aarde was bedekt met water alles daarboven was als het ware bedekt met duisternis. Er waren geen levende wezens, geen planten of dieren. Er was sprake van een totale leegheid en verlatenheid. Vandaar dat ook velen hebben voorgesteld om tohoe wabohoe te vertalen met “leegheid” of “complete leegheid”. De aarde was immers leeg, er waren geen planten, dieren en mensen. Deze moesten nog geschapen worden.

In Jer. 4:23 lezen wij: “Ik zag de aarde, en zie, zij was woest en ledig; ik zag naar de hemel, en zijn licht was er niet.” Deze tekst geeft een beschrijving van hoe het land er uit zal zien nadat de vijanden uit het noorden er hebben huisgehouden. Er is dan geen mens meer over, alle vogels zijn weggevlogen (vers 25), het land is tot een woestenij geworden (vers 26, 27). Deze situatie zal te vergelijken zijn met de situatie van de eerste scheppingsdag. Het aspect van leegheid past dan ook goed binnen deze context. Het land is ontvolkt en zelfs de dieren en vogels zijn verdwenen.
Nu is hier inderdaad sprake van een oordeel. Door de zonden van het volk en van haar leiders is het land door vijandelijke legers uit het noorden aangevallen, veroverd en verwoest. Maar het oordeel komt hierin tot uiting, dat het land, dat eertijds een dicht bevolkt land overvloeiende van melk en honing was, als het ware weer terug geplaatst is naar de situatie van voor de eerste scheppingsdag. Daarom mogen we op grond van deze tekst niet de conclusie trekken dat ook in Gen. 1:2 sprake is van een oordeel van God.

Evenzo verwijst Jes. 34:11, het gedeelte dat spreekt over het gericht van God over Edom, terug naar Gen. 1:2. “Pelikaan en roerdomp nemen het in bezit, uil en raaf huizen daar; Hij spant daarover het meetsnoer der woestheid en het paslood der ledigheid”. Het vroeger zo dichtbevolkte gebied van Edom zal nu aan de wilde dieren ten prooi vallen, omdat er geen mensen zullen wonen. In het gericht van de HERE zijn zij allen door het zwaard omgekomen. Vers 12 vervolgt met: “Van zijn edelen is er geen, die het koninkrijk uitroept, en geen zijner vorsten is er meer. In zijn burchten schieten dorens op, netels en distels in zijn vestingen; en het zal een verblijf voor de jakhalzen zijn, een hof voor de struisvogels.”
Ook hier is een duidelijk aspect van leegheid aan te wijzen: het land is onbewoond, er zijn geen inwoners meer, en daarom is het prijsgegeven aan de wilde dieren. Dat vormt het oordeel dat het land Edom zal lijken op de aarde voor de eerste scheppingsdag, toen er nog geen mensen waren.

Een andere tekst die de aanhangers van de restitutietheorie vaak aanhalen is Jes. 45:18. “Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft – Hij is God – die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd (tohoe) heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de HERE en er is geen ander”. Volgens hun blijkt hieruit dat God de wereld niet tot een chaos heeft geschapen, dus de situatie van Gen. 1:2 is niet oorspronkelijk maar zo geworden.
Mijns inziens wordt hier vooral het contrast tussen “baaierd” (tohoe) en “ter bewoning” benadrukt. De HERE, de enige verlosser van Israël, de Schepper van hemel en aarde, wil dat Zijn volk naar Hem luistert, zich tot Hem bekeert, zodat zij zullen terugkeren uit de ballingschap en veilig zullen wonen in het land, dat Hij hen heeft gegeven.
Blijkbaar is tohoe hier het tegenovergestelde van iets dat bewoond is. Ook hier past het aspect van leegheid. God heeft immers de wereld geschapen opdat het vol leven zou zijn en bewoond zou worden door mensen en dieren.
Men mag daarom op grond van Jer. 4:23 en Jes. 34:11, waar sprake is van een oordeel van God over resp. Juda en Edom niet de conclusie trekken dat ook in Gen. 1:2 sprake is van een oordeel van God. Al deze teksten wijzen terug naar Gen. 1:2 en ze waarschuwen de toehoorders dat de situatie weer zal worden, zoals het ook voor de eerste scheppingsdag was, namelijk onbevolkt en leeg. Het oordeel is juist dat de klok teruggedraaid zal worden. In Gen. 1:2 zelf is echter geen sprake van een oordeel, maar van een begintoestand.
Een vertaling “chaos” in Gen. 1:2 en andere teksten is mijns inziens dan ook niet goed gekozen. Het woord “chaos” heeft in onze taal een negatieve bijklank, die we in de Bijbeltekst niet vinden. Het woord chaos zelf is van Griekse oorsprong en staat in tegenstelling tot kosmos, de geordende wereld.
Daarentegen hebben de Hebreeuwse woorden de connotatie van leegheid en onbewoond zijn. Het is nog maar de vraag of in het oudtestamentische denken eenzelfde inhoud geeft aan het woord chaos, zoals de Grieken dat doen.

Hoe moeten we ons dan de situatie van Gen. 1:2 voorstellen? U. Cassuto geeft een mooie beschrijving van dit vers: “Net zoals de pottenbakker, wanneer hij een mooie vaas wil maken, eerst een klomp klei pakt en het op een pottenbakkerswiel plaatst om het te kneden, zoals hij het wil, zo maakte de Schepper eerst voor zich zelf het ruwe materiaal van het universum om het daarna te ordenen en leven te geven. Omdat alles nog niet gevormd was, lagen de zwaarste materialen op de bodem, met het water als het lichtste er boven op. En deze situatie wordt tohoe wabohoe genoemd. Er is dus geen sprake van chaos of wanorde in de negatieve zin des woords, maar alleen van een onbewoonde, nog niet geordende situatie.”
Hoe zouden we tohoe wabohoe dan kunnen vertalen? Sommige geleerden denken dat bohoe een versterking vormt van tohoe. Je zou het dan kunnen omschrijven als een uiterste leegheid. Toen God in vers drie met scheppen begon, was de aarde in een complete staat van verlatenheid en eenzaamheid.

Tags: , ,

Vandaag mijn (achterstallige) mail doorgelezen en daar zat de volgende foto bij met de opmerking wat er fout aan is. Het betreft een afbeelding uit de, voor christenen, populaire film “Left Behind 2″.

Iedereen die de Hebreeuwse lettertekens kent, zal direct herkennen dat de Hebreeuwse tekst een letterlijke weergave is van de Engelse tekst. Nu ben ik al niet zo’n fan van de boeken (ben nooit verder gekomen dan het eerste deel), maar als ik dit zie dan ben ik blij dat ik nog niet de moeite heb genomen om de film te bekijken. Blijkbaar was het inhuren van een tolk al te veel moeite.

Tags: , ,

Voor alle liefhebbers is de Soncino Babylonische Talmud. vertaald in het Engels onder redactie van Rabbi DR. I. EPSTEIN verschenen:

SEDER ZERA‘IM (Seeds: 11 tractates)

Berakoth (Benedictions: 9 chapters, 64 folios) 01a Brochos 2a-31b 01b Brochos 32a-64a

Pe‘ah (Corner: 8 chapters) 02 Pei’oh

Demai (Doubtful: 7 chapters) 03 Demai

Kil‘ayim (Mixtures: 9 chapters) 04 Kilayim

Shebi‘ith (Seventh: 10 chapters) 05 Shevi’is

Terumoth (Heave Offerings: 11 Chapters) 06 Trumos

Ma‘aseroth (Tithes: 5 chapters) 07 Ma’aseros

Ma‘aser Sheni (Second Tithe: 5 chapters) 08 Ma’aser Sheini

Hallah (Dough 4 chapters) 09 Challoh

‘Orlah (‘Uncircumcision’, sc. of trees: 3 chapters) 10 Orlah

Bikkurim (First Fruits: 4 chapters, 4 folios) 11 Bikkurim

SEDER MO‘ED (Appointed Seasons: 12 tractates)

Shabbath (Sabbath: 24 chapters, 157 folios) 12a Shabbos 2a-31b 12b Shabbos 35a-65b 12c Shabbos 66a-100b 12d Shabbos 101a-129b 12e Shabbos 130a-157b

‘Erubin (Blendings: 9 chapters, 105 folios) 13a Eruvin 2a-26b 13b Eruvin 27a-52b 13c Eruvin 53a-79a 13d Eruvin 79b-105b

Pesahim (Paschal Lambs: 10 chapters, 121 folios) 14a Pesochim 2a-32b 14b Pesochim 33a-60a 14c Pesochim 60b-86b 14d Pesochim 87a-121b

Yoma (The Day: 8 chapters, 88 folios) 15a Yoma 2a-27b 15b Yoma 28a-61b 15c Yoma 62a-88a

Sukkah (Booth: 5 chapters, 56 folios) 16a Succah 2a-29a 16b Succah 29b-56b

Bezah (Egg: 5 chapters, 40 folios) 17 Beitzoh 2a-40b

Rosh Hashana (New Year: 4 chapters, 35 folios) 18 Rosh Hashanna 2a-35a

Ta‘anith (Fast: 4 chapters, 31 folios) 19 Ta’anis 2a-31a

Shekalim (Shekels: 8 chapters) 20 Shekolim

Megillah (The Scroll: 4 chapters, 32 folios) 21 Megillah 2a-32a

Mo‘ed Katan (Minor Feast: 3 chapters, 29 folios) 22 Mo’ed Koton 2a-29a

Hagigah (Festival-Offering: 3 chapters, 27 folios) 23 Chagigah 2a-27a

SEDER NASHIM (Women: 7 tractates)

Yebamoth (Sisters-in-law: 16 chapters, 122 folios) 24a Yevomos 2a-19b 24b Yevomos 20a-40b 24c Yevomos 41a-63b 24d Yevomos 64a-86b 24e Yevomos 87a-106b 24f Yevomos 107a-122b

Kethuboth (Marriage Settlements: 8 chapters, 112 folios) 25a Kesuvos 2a-28b 25b Kesuvos 29a-54a 25c Kesuvos 54-77b 25d Kesuvos 78a-112a

Nedarim (Vows: 9 chapters, 91 folios) 26a Nedorim 2a-45a 26b Nedorim 45b-91b

Nazir (Nazirite: 9 chapters, 66 folios) 27 Nozir 2a-66b

Sotah (Suspected Adulteress: 9 chapters, 49 folios) 28 Sotah 2a-49b

Gittin (Bills of Divorcement: 9 chapters, 90 folios) 29a Gittin 2a-48a 29b Gittin 48b-90b

Kiddushin (Consecrations: 4 chapters, 82 folios) 30a Kiddushin 2a-40b 30b Kiddushin 41a-82b

SEDER NEZIKIN (Damage: 10 tractates)

Baba Kamma (First gate: 10 chapters, 119 folios) 31a Baba Kamma 2a-31a 31b Baba Kamma 31b-62b 31c Baba Kamma 62b-93a 31d Baba Kamma 93b-119b

Baba Mezi‘a (Middle gate: 10 chapters, 119 folios) 32a Baba Metziah 2a-28a 32b Baba Metziah 28b-58a 32c Baba Metziah 58b-90b 32d Baba Metziah 91a-119a

Baba Bathra (Last gate: 10 chapters, 176 folios) 33a Baba Basra 2a-35b 33b Baba Basra 36a-77b 33c Baba Basra 78a-113a 33d Baba Basra 113b-145b 33e Baba Basra 146a-176b

Sanhedrin (Court of Justice: 11 chapters, 113 folios) 34a Sanhedrin 2a-25a 34b Sanhedrin 25b-45b 34c Sanhedrin 46a-66b 34d Sanhedrin 67a-92b 34e Sanhedrin 93a-113b

‘Abodah Zarah (Strange Worship: 5 chapters, 76 folios) 35a Avodoh Zoroh 2a-35b 35b Avodoh Zoroh 36a-76b

Horayoth (Rulings: 3 chapters, 14 folios) 36 Horiyos

Shebu‘oth (Oaths: 8 chapters, 49 folios) 37a Shevuos 2a-28b 37b Shevuos 29a-49b

Makkoth (Floggings: 3 chapters, 24 folios) 38 Makkos

‘Eduyyoth (Testimonies: 8 chapters) 39 Eiduyos

Aboth (Fathers: 6 chapters) 40 Ovos

SEDER KODASHIM (Holy Things: 11 tractates)

Zebahim (Animal-offerings: 13 chapters, 120 folios) 41a Zevochim 2a-27b 41b Zevochim 28a-56b 41c Zevochim 57a-91a 41d Zevochim 91b-128b

Menahoth (Meal-offerings: 13 chapters, 110 folios) 42a Menochos 2a-26b 42b Menochos 27a-58b 42c Menochos 59a-86a 42d Menochos 86b-110a

Hullin (Non-holy: 11 chapters, 142 folios) 43a Chullin 2a-30b 43b Chullin 31a-60b 43c Chullin 61a-89a 43d Chullin 89b-120a 43e Chullin 120b-142a

Bekoroth (Firstlings: 9 chapters, 61 folios) 44a Bechoros 2a-31a 44b Bechoros 31b-61a

‘Arakin (Estimations: 9 chapters, 34 folios) 45 Arachin

Temurah (Substitution: 7 chapters, 34 folios) 46 Temurah

Kerithoth (Excisions: 6 chapters, 28 folios) 47 Krisos

Me‘ilah (Trespass: 6 chapters, 22 folios) 48 Me’iloh

Tamid (The Continual [Offering]: 7 chapters, 33 folios) 49 Tomid

Middoth (Dimensions: 5 chapters) 50 Middos

Kinnim ([Bird-]nests: 3 chapters) 51 Kinnim

SEDER TOHOROTH (Cleannesses: 12 tractates)

Niddah (The Menstruant: 10 chapters, 73 folios) 52a Niddoh 2a-23a 52b Niddoh 23b-48a 52c Niddoh 48b-73a

Kelim (Vessels: 30 chapters) 53 Keilim

Oholoth (Tents: 18 chapters) 54 Oholos

Nega‘im (Leprosy: 14 chapters) 55 Nego’im

Parah (Heifer: 12 chapters) 56 Poroh

Tohoroth (Cleannesses: 10 chapters) 57 Tohoros

Mikwa’oth (Pools of Immersion: 10 chapters) 58 Mikva’os

Makshirin (Predispositions 6 chapters) 59 Machshirin

Zabim (They That Suffer Flux: 5 chapters) 60 Zavim

Tebul Yom (Immersed at Day Time: 6 chapters) 61 Tevul Yom

Yadayim (Hands: 4 chapters, 26 pages) 62 Yodoyim

Ukzin (Stalks: 3 chapters) 63 Uktzin

FOREWORD, ABBREVIATIONS, GLOSSARY

Tip via: AWOL

Tags: ,

Toen ik jaren geleden begon met Hebreeuws te leren vertelde de docent dat de beste methode was om (Hebreeuwse) Bijbelpassages die op muziek waren gezet uit je hoofd te leren. Dit had bovendien als voordeel, zo zei hij, dat je ook nog eens deze teksten uit je hoofd leert. En steevast begonnen we de lessen altijd met een tekst te zingen. Nu vele jaren later ken ik nog verschillende van deze liederen uit mijn hoofd. Een van de teksten die we toen zongen, althans we deden een poging, was Psalm 59:17. Een tijdje geleden kwam ik deze formidabele uitvoering van Etti Ankri tegen.

Net als de vorige keren staat onder het videofragment de getranscribeerde Hebreeuwse tekst met daaronder de vertaling (uit de HSV). Er zitten veel herhalingen in, dus goed opletten met het lezen en verder veel luisterplezier.

wa’ănî ’āšîr ‘uzzeḵā
Ik echter zal van Uw macht zingen

wa’ărannēn labōqer ḥasədeḵā
en ’s morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid.

kî-hāyîṯā miśəgāḇ lî
Want U bent voor mij een veilige vesting geweest,

ûmānwōs bəywōm ṣar-lî:
een toevlucht in de dagen dat [angst] mij benauwde.

Tags: , , , ,

Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt:
bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God.

Psalm 84:4 (HSV)

Vanochtend ging de preek over Psalm 84 en thuis bij het nalezen vielen me een aantal dingen op met vers 4. Het eerste is het voorzetsel “bij” en hoewel in dit vers “bij uw altaren” grammaticaal mogelijk is, wijst het Hebreeuwse “et” waarschijnlijk niet op een voorzetsel, maar op een lijdend voorwerp; de vogel vindt een nest, de dichter de offerplaatsen. Dat de vogel haar jongen neerlegt bij een stoffig, bloederig en heet offerblok, of in de tempel, is dan ook geen aantrekkelijk beeld.

Het tweede wat me opviel was dat in de Hebreeuwse grondtekst van mijn Bijbel een letter iets groter was geschreven dan de andere. Het Hebreeuws kent geen hoofdletters, maar er zijn verschillende Bijbelteksten waar een letter iets groter of kleiner is geschreven en ik heb in de loop der jaren er al verschillende gevonden. Meestal slaat het op iets belangrijks, soms is de betekenis niet meer te achterhalen. In dit geval is het de rode letter in het wordt “nest” en ook hier is niet duidelijk waarom het is gedaan (voor de kenners, het cirkeltje erboven verwijst naar een notenapparaat waar alleen wordt vermeld in welke grondteksten dit voorkomt en geeft verder geen reden). Zelf denk ik om te benadrukken dat we als gelovigen ons nest in de tempel mogen hebben. En inderdaad is dat iets belangrijks om in een Nederlandse Bijbel te onderstrepen.

Tags: , , , ,

« Older entries