Jehovah getuigen

Zie ook: Artikelen Blog, Dwaalleringen, Lijst bekende sekten, Sekte,

Jehovah Getuigen (Eng. Jehovah’s Witnesses), officieel genaamd Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen, is een sekte afgeleid van het Christendom en die ontstaan is in de tweede helft van de 19de eeuw. De centrale leiding is het Wachttorengenootschap, het ‘Besturend Lichaam’, dat gevestigd is in de Verenigde Staten. Zij hechten grote waarde aan het gebruik van de Godsnaam Jehovah, geloven dat Jezus de engel Michaël is en dat ze eens op een paradijselijke aarde zullen leven. Ze leggen zich toe op huis-aan-huis verkondiging van het Koninkrijk van God.

Inhoud

Ontstaan

De sekte is in de tweede helft van de 19de eeuw ontstaan binnen de adventistische stroming en is een aftakking van de door Charles Taze Russell gestichte Bijbelonderzoekers.

Vrijmetselarij

Op basis van de vele gebruikte symbolen die ook in de vrijmetselarij voorkomen stellen sommigen dat de JG's hiermee verbonden zijn, of dat op zijn minst hun oprichter hiermee verbonden is. Lidmaatschap van Russell bij de vrijmetselarij wordt door hen ontkend (Grand Lodge of British Columbia and Yukon, "Was Charles Taze Russell a freemason?"), dit wordt bevestigd door Russel zelf als hij tijdens een van zijn lezingen zegt "Although I have never been a Mason..." (Lezing "The Temple of God" in Convention Report Sermons, p. 921), hoewel hij aan het begin van zijn lezing stelt "I am a Free Mason. I am a free and accepted Mason, if I may carry the matter to its full length, because that is what our Masonic brethren like to tell us, that they are free and accepted Mason" (CRS, p. 915)


Doctrine

De naam Jehovah

Zie hoofdartikel JHWH

Op grond van het Hebreeuws kan de Godsnaam niet Jehovah zijn. Dit berust namelijk op de foutieve lezing van יְהוָה, met de klinkertekens van Adonai. Wanneer namelijk de klinkers a (vervluchtigd tot e), o en a onder de medeklinkers יְהוָה worden geplaatst, zou men het kunnen lezen als Jehovah. Zo hadden de Masoreten het echter niet bedoeld. Nu kan men tegenwerpen: "Hoe dit met zoveel zekerheid gesteld kan worden? Er staat toch immers Jehovah!" Echter op grond echter van grammaticale argumenten, kan men met zekerheid stellen dat hoe de naam van God ook moet hebben geklonken het niet Jehovah moet zijn. De klinkers o en a worden namelijk bij één medeklinker geplaatst en wel de ו (w). Dit is volgens de Masoretische vocalisatie onmogelijk. De regel is dat er slechts één klinker bij of onder één medeklinker geplaatst mag worden. Temeer vormt deze wijze van schrijven een aanwijzing voor diegene die Hebreeuws leest: Pas op! Dit kan niet, dus het moet anders gelezen worden!

Jezus

Jezus wordt gezien als de aartsengel Michaël en beargumenteren dat als volgt: "In 1 Thessalonicenzen 4:16 (PC) wordt het bevel van Jezus Christus om de opstanding te laten beginnen, beschreven als „het geroep van den Aartsengel”, en in Judas 9 staat dat de aartsengel Michaël is. Zou het passend zijn om Jezus’ bevelende roep te vergelijken met die van iemand die minder autoriteit heeft? Het is daarom redelijk aan te nemen dat de aartsengel Michaël, Jezus Christus is." (Redeneren aan de hand van de schrift, Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap, p. 234-235). Als we 1 Thes. 4:16 lezen "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel" dan zien we dat met dezelfde argumentatie we ook kunnen stellen dat Jezus de "bazuin Gods" is en dus God zelf.

Ook stellen zij dat Jezus aan een paal is gestorven omdat volgens hen σταυρός G4716 stayros̱ alleen die betekenis zou hebben. Echter zowel uit archeologische opgravingen, als oude manuscripten (waar bv. een staurogram voorkomt) blijkt dat de Romeinen kruizen toepasten.

Ook ontkennen zij de opstanding van Jezus uit de dood. Zij stellen "God liet het verdwijnen. God wekte Jezus niet op in het vleselijke lichaam waarin hij was gestorven. Hij gaf Jezus een nieuw, geestelijk lichaam, net zoals de engelen in de hemel hebben. Maar om zijn discipelen te laten zien dat hij leeft, kan Jezus een lichaam aannemen dat de mensen kunnen zien." (JW.org, Jezus leeft)

Opstanding

Zie hoofdartikel Opstanding laatst der dagen

De JG's geloven dat van alle christenen sinds Pinksteren er 144.000 naar de hemel gaan. Zij baseren zich op een tekst in Opb. 7:4. Als we in Opb. 14:4 lezen zien we dat deze celibataire mannen betreft die nog maagd zijn.

De rest van de mensheid (incl. de overige JG's) krijgen een aardse opstanding.

Hel

Zie hoofdartikel Hel

De JG's geloven niet in een hel in de gedachte van hitte of pijniging. Wanneer de Bijbel de term Hades of Sheol gebruikt, wordt het met (herinnerings-)graf vertaald. JG's geloven dat de overledenen vanuit deze figuurlijke plaats een opstanding krijgen. Van een ander deel van de mensheid geloven JG's dat zij geen opstanding krijgt, waarbij aan verstokte kwaaddoeners moet worden gedacht zoals Judas Iskariot. Deze bevinden zich zinnebeeldig in Gehenna vanuit waar geen opstanding mogelijk is.


Bijbelvertaling

Zij achten alleen hun eigen vertaling "Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift" als een correcte vertaling. Echter bij het vergelijken van hun vertaling met de grondtekst blijkt dat ze cruciale fouten maken, hieronder een aantal voorbeelden.

Tekst SV NWT Opmerkingen

Mat. 10:38
Luk. 14:27

zijn kruis zijn martelpaal Volgens hun voetnoot: "Martelpaal" Gr.: σταυρόν (stau′ron); Lat.: cru′cem (van crux).
Kijken we in naar de grondbetekenis van σταυρός G04716 dan zien we dat het instrument voor kruisiging was, wat ook blijkt uit het Latijn en uit het feit dat in diverse manuscripten vaak het staurogram is gebruikt.
Joh. 1:1 en het Woord was God. en het Woord was een god. Volgens hun voetnoot: "Een god." Gr.: the′os, in tegenstelling met ton The′on, "de God". Daarbij niet vermeldend dat er θεος "God" staat zonder het woordje "een".
Joh. 8:58 ben Ik. was ik er al. In alle gevallen wordt εγω ειμι (egō eimi) vertaald met “ik ben”, behalve in deze tekst. Dit om te verhullen dat Jezus met betrekking tot Zichzelf refereert aan de Godsnaam “Ik ben die Ik ben”.
1 Tim. 2:4 dat alle mensen zalig worden dat alle soorten van mensen worden gered In de grondtekst komt "alle soorten" niet voor.

Jehovah getuigen christelijke denominatie?

Uit bovenstaande blijkt dat de JG's met een ander evangelie komen dan in de Bijbel staat. Paulus waarschuwt voor dit soort andere evangeliën in zijn brief aan de Galaten: "Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt." (Gal. 1:6-9 HSV). Tegen de Corinthiërs schrijft Paulus dat ze zich verontreinigen met een ander evangelie: "Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best." (2 Cor. 11:2-4 HSV).

Als het om een ander Evangelie gaat dan dat Christus brengt dan is het geen evangelie van Christus en dus niet christelijk.


Ex-Jehovah getuigen

Als iemand besluit om de JG's te verlaten dan heeft dat onder andere tot gevolg dat zo'n persoon helemaal dood gezwegen wordt door de familie en alle andere leden van de JG, naast dat wordt opgeroepen dat men geen enkel contact meer mag hebben met met diegene die weg is gegaan of uitgesloten. Zo schrijft Raymond Franz, voormalig lid van het “besturend lichaam” van de Jehovah's Getuigen, "De mannen en vrouwen uit mijn vrienden- en kennissenkring die vasthouden aan de overtuiging dat het "noch veilig, noch juist is tegen het geweten in te handelen", betalen daarvoor een hoge prijs. Sommigen ervaren dat familiebanden plotseling worden verbroken als gevolg van een officiële religieuze maatregel en dat zij het contact verliezen met ouders, zoons en dochters, broers en zusters, ja, zelfs met grootouders en kleinkinderen." (R. Franz, Gewetensconflict, p. 9). Betreffend de manier van uitsluiting schrijft Franz "Het was alsof er een kolossaal wettelijk raderwerk in beweging was gebracht dat op ongevoelige en meedogenloze wijze alles op zijn weg naar het uiteindelijke doel vermaalde." (R. Franz, p. 294) terwijl iets verderop hij dit als volgt beschrijft "Wat ik echter niet kan begrijpen en met de Schrift in overeenstemming kan brengen, is de wijze waarop het werd uitgevoerd. ... Daarbij werden slinkse benaderingen toegepast om belastende inlichtingen te verkrijgen en werden dwangmiddelen gebruikt zoals het dreigen met uitsluiting teneinde "medewerking" te verkrijgen. Maar bovenal denk ik aan de houding die aan de dag werd gelegd, het vernietigende despotisme, de gevoelloze, wettische benadering en de wreedheid van de genomen maatregelen." (R. Franz, p. 300).

Bekende Ex-Jehovah getuigen


Aangemaakt 23 mei 2016, laatst bijgewerkt 20 februari 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!