Vijf Solas

Zie ook: Geloof, Kerkelijk jargon, kerktaal,

De vijf sola's (Lat. sola "alleen") zijn vijf Latijnse stellingen die tijdens de Reformatie geformuleerd zijn om het Protestants - Gereformeerde geloof samen te vatten.

Inhoud

Sola gratia

Alleen door genade die God ons rechtstreeks geeft en geen bemiddeling behoeft van derden of via sacramenten worden de zonden vergeven. De biecht bij een geestelijke, zoals in Rooms Katholieke kerk gebruikelijk is, wordt met deze stelling afgewezen.


Sola fide

Alleen door geloof komt rechtvaardiging (het zondeloos worden voor God) en niet door goede werken. Uit dit geloof volgt dan het doen van goede werken. Martin Luther noemde dit de belangrijkste sola articulus stantis et cadentis ecclesiae "de doctrine waarbij de kerk staat of valt" (Th. Mahlmann, “Articulus stantis et (vel) cadentis ecclesiae”, in: Religion Past and Present).

Bijbelteksten die deze stelling ondersteunen zijn: Gen. 15:6; Jes. 55:1; Mat. 7:22-23; Luk. 5:20; 18:10-14; 23:40-43; Joh. 3:16, 18, 36; 5:24; 6:28-29, 40, 47; 14:6; Hand. 10:43; 16:31; 26:18; Rom. 1:17-18; 3:28; 4:5; 5:1; 6:23; 10:9; 11:6; 14:23; 1 Cor. 1:21; Gal. 2:16, 21; 3:1-3, 8, 9-14, 21-25; 5:4-5; Efez. 1:13-14; 2:8-10; Filip. 3:9; 1 Tim. 1:16; Tit. 3:5; Jak. 2:10.


Sola scriptura

Alleen de Bijbel is het Woord van God en het geloof moet persoonlijk op de Bijbel gebaseerd zijn (Joh. 5:39, 46, 47; 2 Tim. 3:16). Bij de protestanten werd met name de nadruk op de persoonlijke studie gelegd, dit in tegenstelling tot de toenmalige Rooms Katholieke kerk die stelde dat enkel de Paus en de Bisschoppen, het magisterium, m.a.w. de autoriteit over de religieuze leer, bezitten en de Heilige Apostolische Traditie bewaken. Deze doctrine wordt ook wel de formele oorzaak van de reformatie genoemd.


Solus Christus

Alleen Christus; soms ook Solo Christo, Alleen door Christus, genoemd. Alleen Jezus Christus bemiddelt als Zoon des mensen tussen mens en God. Andere personen zoals Maria, heiligen of priesters, wat bij de Rooms Katholieke kerk gebruikelijk is, kunnen niet als tussenpersoon dienen om het zielenheil te bewerkstelligen.


Soli Deo gloria

Alle eer is alleen aan God, omdat Hij de mens redt door de kruisdood van Christus en doordat God het geloof aan de mens geeft. Personen- of heiligenverering wordt hiermee afgewezen.


Koop nu